Skip to main content

Všeobecné smluvní podmínky - DIGIaccess

(1) Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují výhradně na poskytování softwaru DIGIaccess (dále také „DIGIaccess“) společností DIGIaccess GmbH.

Odchylné nebo protichůdné podmínky neuznáváme, pokud jsme s nimi výslovně písemně nesouhlasili.

(2) Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují i na všechny budoucí transakce mezi stranami v souvislosti s DIGIaccess, a to i v případě, že poskytujeme služby s vědomím odchylných nebo protichůdných podmínek.

(3) Potvrzení objednávky vydané společností DIGIaccess GmbH v reakci na objednávku klienta je směrodatné pro předmět a rozsah objednaných dodávek a služeb.

1. o DIGIaccess

(1) DIGIaccess je software vyvinutý společností DIGIaccess GmbH, který umožňuje klientovi navrhnout vlastní bezbariérové webové stránky tak, aby je osoby se zdravotním postižením mohly najít a používat obecně obvyklým způsobem bez zvláštních obtíží a v podstatě bez cizí pomoci.

(2) DIGIaccess zohledňuje požadavky na bezbariérové webové stránky podle německého zákona o přístupnosti. zákon o rovnosti osob se zdravotním postižením (BGG), vyhlášku o bezbariérových informačních technologiích (BITV 2.0) a také 5 povinných podmínek shody s pokyny pro přístupnost webového obsahu – Guidelines for Accessible Web Content (WCAG 2.1). Bezbariérová úprava souborů PDF acc. výše uvedených požadavků není součástí rozsahu služeb a je prováděna individuálně společností DIGIaccess GmbH na žádost zákazníka v souladu se samostatnou objednávkou.

Zákazník zůstává odpovědný za zajištění přístupnosti své webové prezentace v souladu s příslušnými platnými právními požadavky (např. zákony jednotlivých států). V plném rozsahu odškodňuje společnost DIGIaccess GmbH za nároky třetích stran vyplývající z porušení této povinnosti.

2. testovací fáze, pronájem softwaru, práva na užívání

(1) Zákazník má možnost se bezplatně zaregistrovat do sedmidenní testovací fáze DIGIaccess. Testovací fáze nezahrnuje licenci pro zákazníka k trvalému používání softwaru.

(2) Licence k trvalému užívání vzniká výhradně pronájmem softwaru za těchto podmínek.

(3) Společnost DIGIaccess GmbH převádí na klienta licenci k užívání softwaru pro vlastní účely, konkrétně k vytváření přístupnosti pro vlastní webovou prezentaci.

(4) Za účelem dosažení výše uvedeného účelu uděluje společnost DIGIaccess GmbH zákazníkovi jednoduché, nevýhradní, nekomerční, místně neomezené a nepřenosné právo na užívání softwaru, časově omezené po dobu trvání pronájmu softwaru.

(5) Zákazník se proto zavazuje používat software pouze pro své vlastní nekomerční účely, tedy výhradně pro svou vlastní webovou prezentaci. Zákazník proto není oprávněn software reprodukovat, poskytovat třetím stranám, veřejně reprodukovat nebo používat pro jiné webové stránky bez samostatné licence. Zákazník rovněž není oprávněn software upravovat sám nebo jej nechat upravovat třetími stranami, převádět jej do jiných programovacích jazyků nebo jiných operačních systémů, převádět jej do jiných forem prezentace, jinak jej upravovat, pokračovat v něm nebo jej doplňovat. Oznámení o autorských právech, sériová čísla a další prvky sloužící k identifikaci softwaru nesmí být odstraněny ani změněny.

Jakékoli povolení k použití nad tento rámec vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti DIGIaccess GmbH a bude případně dohodnuto zvlášť za přiměřených podmínek.

(6) Společnost DIGIaccess GmbH může zablokovat používání takového softwaru, u kterého je klient v prodlení s platbou za pronájem, po dobu trvání prodlení.

(7) Na převod zdrojového kódu, který je základem poskytnutého softwaru, není nárok.

3. předání

(1) Společnost DIGIaccess GmbH předá klientovi software prostřednictvím Java skriptu. Zákazník si to může na svých webových stránkách implementovat sám.

(2) Software musí být plně funkční do 48 hodin od zavedení.

4 Odpovědnost za vady jakosti a právní titul

(1) Společnost DIGIaccess GmbH je povinna poskytnout zákazníkovi software ve smluvním stavu a udržovat jej v tomto stavu po dobu pronájmu. Povinnost údržby nezahrnuje přizpůsobení softwaru změněným podmínkám používání a technickému a funkčnímu vývoji, jako jsou změny v prostředí IT, přizpůsobení funkčnímu rozsahu konkurenčních produktů nebo zajištění kompatibility s novými datovými formáty.

(2) V případě vady má společnost DIGIaccess GmbH možnost volby způsobu odstranění vady, např. dodáním nového softwaru. Závada musí být odstraněna v přiměřené lhůtě bez ohledu na počet pokusů.

(3) Společnost DIGIaccess GmbH zaručuje, že jí poskytnutý software je prostý práv třetích stran, která vylučují nebo omezují jeho použití klientem.

(4) Zákazník zaručuje, že kromě smluvní licence získá nebo již získal veškerá práva potřebná pro zamýšlené použití, a v této souvislosti odškodňuje společnost DIGIaccess GmbH za případné nároky třetích stran.

(5) Pokud třetí osoba uplatňuje vůči klientovi porušení vlastnických práv, je klient povinen neprodleně informovat společnost DIGIaccess GmbH. V takovém případě je společnost DIGIaccess GmbH oprávněna, nikoli však povinna, bránit se uplatněným nárokům na vlastní náklady a vlastním jménem. V případě sporů s třetími stranami je pak klient povinen jednat po dohodě se společností DIGIaccess GmbH.

(6) Společnost DIGIaccess GmbH nese náklady sporu, jakož i částky odškodnění stanovené pravomocným rozsudkem nebo smírem, pokud jsou založeny na porušení vlastnických práv stanovených pravomocným rozsudkem nebo uznaných společností DIGIaccess GmbH. Vyrovnání vyžaduje předchozí souhlas společnosti DIGIaccess GmbH. Pokud je v řízení vedeném společností DIGIaccess GmbH nebo zákazníkem zakázáno zákazníkovi další užívání smluvního softwaru z důvodu porušení práva průmyslového vlastnictví nebo pokud lze podle názoru společnosti DIGIaccess GmbH takové rozhodnutí očekávat, může společnost DIGIaccess GmbH rozhodnout, že

– upravit smluvní software tak, aby již nedocházelo k porušování vlastnického práva s rovnocennou funkcí,

– získat právo zákazníka nadále používat smluvní software,

– nahradit smluvní software jiným, rovnocenným softwarem, který neporušuje žádná vlastnická práva.

(7) Výše uvedené body 1 až 4 se použijí pouze v případě, že smluvní software byl použit v souladu se smlouvou, a v rozsahu, v jakém byl použit.

(8) Zákazník nemá nárok na jiné než výše uvedené nároky z důvodu porušení vlastnických práv.

(9) Společnost DIGIaccess GmbH nenese odpovědnost v případech, kdy zákazník provedl změny v poskytnutém softwaru, pokud tyto změny neměly vliv na vznik vady.

(10) Odpovědnost za škodu bez ohledu na zavinění za vady, které byly přítomny již v době uzavření smlouvy, je vyloučena.

(11) Zákazník je povinen poskytnout společnosti DIGIaccess GmbH podporu při zjišťování a odstraňování závad a neprodleně umožnit přístup k dokumentům, z nichž vyplývají bližší okolnosti vzniku závady.

5. aktualizace a upgrady

(1) Společnost DIGIaccess GmbH poskytuje služby v souladu se zásadami následující služby dle vlastního uvážení:

a) Poskytování nových statusů programů a vylepšení programů,

b) Přizpůsobení se právním změnám.

Společnost DIGIaccess GmbH se přitom snaží zohlednit změny příslušných právních předpisů (např. BGG, BITV, WCAG). Odpovědnost za sledování a dodržování zákonných požadavků nese zákazník.

Společnost DIGIaccess GmbH se rovněž snaží o neustálý vývoj softwaru a dodávání vylepšení programu a/nebo nových verzí programu.

(2) Ve všech ostatních ohledech se na upgrady a aktualizace vztahují tyto Všeobecné smluvní podmínky.

6. ceny, doložka o úpravě cen

(1) Zákazník platí za poskytnutí softwaru nájemné, které se vyměřuje ročně. Nájemné je splatné na začátku příslušného smluvního roku.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

(2) V případě automatického prodloužení smlouvy může společnost DIGIaccess GmbH s počátkem nového smluvního období upravit ceny podle svých aktuálních cen. Společnost DIGIaccess GmbH informuje klienta o změně ceny v textové podobě nejméně 6 týdnů před její účinností. V případě zvýšení cen o více než 10 % má zákazník zvláštní právo na výpověď s výpovědní lhůtou 2 týdny do začátku nového smluvního období (písemně, faxem nebo e-mailem).

(3) Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právoplatně zjištěny nebo jsou společností DIGIaccess GmbH nezpochybnitelné. Kromě toho je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze tehdy, pokud se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

7. odpovědnost

(1) Pokud není sjednána jiná smluvní odpovědnost, použijí se zákonná ustanovení.

(2) Společnost DIGIaccess GmbH je odpovědná pouze v případě, že typicky předvídatelné škody vzniknou v důsledku porušení základních smluvních povinností.

V tomto ohledu je vyloučena zejména odpovědnost za nepřímé a následné škody. Kromě toho je odpovědnost za zakázku omezena celkovou hodnotou zakázky. Odchylně od toho platí následující: Pokud je hodnota zakázky nižší než 25 000 eur, je odpovědnost omezena na 50 000 eur. Pokud je hodnota zakázky 25 000 eur nebo vyšší a nižší než 100 000 eur, je odpovědnost omezena na 100 000 eur.

(3) V případě ztráty dat nese společnost DIGIaccess GmbH odpovědnost pouze za výdaje, které by byly nutné k obnově dat v případě řádného a pravidelného zálohování dat klientem. Toto omezení neplatí, pokud je zálohování dat součástí služeb, které má zhotovitel poskytovat, a v rozsahu, v jakém je zálohování dat součástí těchto služeb.

(4) Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí, pokud je příčina škody založena na úmyslu nebo hrubé nedbalosti nebo pokud dojde k újmě na zdraví (škoda vyplývající z újmy na životě, zdraví nebo zdraví) nebo jsou dotčeny povinné nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

(5) Výše uvedená ustanovení se použijí i ve prospěch zástupců zhotovitele.

8 Termín, ukončení

(1) Software se zpočátku poskytuje na dohodnutou dobu trvání smlouvy. Minimální doba trvání smlouvy je 1 rok.

(2) Smlouva se automaticky prodlužuje vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze stran nevypoví s tříměsíční výpovědní lhůtou do konce platnosti smlouvy.

9 Doložka o změně, závěrečná ustanovení

(1) Společnost DIGIaccess GmbH je oprávněna provádět změny Všeobecných smluvních podmínek a dalších podmínek. Společnost DIGIaccess GmbH provede tyto změny pouze z oprávněných důvodů, zejména v důsledku nového technického vývoje, změn příslušných zákonů nebo jurisdikce nebo jiných rovnocenných důvodů. Pokud změna výrazně narušuje smluvní rovnováhu mezi stranami, změna se neprovede. Jinak změny vyžadují souhlas zákazníka.

(2) Pokud jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek nejsou právně účinná nebo jsou účinná pouze částečně, zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčena.

(3) Použije se německé právo. Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je místem soudní příslušnosti sjednán Bonn.