Skip to main content

Algemene contractvoorwaarden - DIGIaccess

(1) De volgende Algemene Contractvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de levering van de DIGIaccess-software (hierna ook “DIGIaccess” genoemd) door DIGIaccess GmbH.

Afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden worden door ons niet erkend, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

(2) Deze Algemene Contractvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties tussen de partijen in verband met DIGIaccess en zelfs indien wij diensten leveren in de wetenschap van afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden.

(3) De door DIGIaccess GmbH in antwoord op de bestelling van de klant afgegeven orderbevestiging is bepalend voor het voorwerp en de omvang van de bestelde leveringen en diensten.

1. over DIGIaccess

(1) DIGIaccess is een door DIGIaccess GmbH ontwikkelde software waarmee de klant zijn eigen website drempelvrij kan vormgeven, zodat deze door mensen met een handicap op de algemeen gebruikelijke wijze zonder bijzondere moeilijkheden en in principe zonder hulp van buitenaf kan worden gevonden en gebruikt.

(2) DIGIaccess houdt rekening met de vereisten voor barrièrevrije websites volgens de Duitse toegankelijkheidswet. de Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten (BGG), de Verordening Barrièrevrije Informatietechnologie (BITV 2.0) en de 5 verplichte nalevingsvoorwaarden van de Web Content Accessibility Guidelines – Guidelines for Accessible Web Content (WCAG 2.1). De barrièrevrije aanpassing van PDF-bestanden acc. de bovengenoemde eisen maakt geen deel uit van de omvang van de dienstverlening en wordt door DIGIaccess GmbH op verzoek van de klant individueel uitgevoerd volgens een afzonderlijke opdracht.

De klant blijft verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van zijn website in overeenstemming met de respectieve wettelijke vereisten (bijv. staatswetten). Hij vrijwaart DIGIaccess GmbH volledig van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van deze verplichting.

2. testfase, huur van software, gebruiksrechten

(1) De klant heeft de mogelijkheid zich gratis te registreren voor een 7-daagse testfase van DIGIaccess. De testfase omvat geen licentie voor de klant om de software permanent te gebruiken.

(2) Een licentie voor permanent gebruik komt uitsluitend tot stand door de huur van de software overeenkomstig de volgende voorwaarden.

(3) DIGIaccess GmbH draagt aan de klant een licentie over voor het gebruik van de software voor eigen doeleinden, namelijk het creëren van toegankelijkheid voor de eigen aanwezigheid op het web.

(4) Om het bovengenoemde doel te bereiken, verleent DIGIaccess GmbH de klant het eenvoudige, niet-exclusieve, niet-commerciële, lokaal onbeperkte, niet-overdraagbare recht om de software te gebruiken, beperkt in de tijd voor de duur van de softwarehuur.

(5) Dienovereenkomstig verbindt de klant zich ertoe de software alleen voor eigen, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, dus uitsluitend voor zijn eigen, respectieve aanwezigheid op het web. Het is de klant derhalve niet toegestaan de software zonder afzonderlijke licentie te reproduceren, aan derden te verstrekken, openbaar te maken of voor een andere website te gebruiken. De klant is evenmin gerechtigd de software zelf te bewerken of door derden te laten bewerken, om te zetten in andere programmeertalen of andere besturingssystemen, over te zetten in andere presentatievormen, anderszins te bewerken, voort te zetten of aan te vullen. Auteursrechtvermeldingen, serienummers en andere kenmerken die dienen ter identificatie van de software mogen niet worden verwijderd of gewijzigd.

Voor elk ander gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van DIGIaccess GmbH nodig en zal apart worden overeengekomen tegen redelijke voorwaarden, indien van toepassing.

(6) DIGIaccess GmbH kan het gebruik van dergelijke software waarvoor de klant met de huurbetaling in gebreke blijft, voor de duur van het verzuim blokkeren.

(7) Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de overdracht van de broncode die aan de geleverde software ten grondslag ligt.

3. overdracht

(1) DIGIaccess GmbH overhandigt de software aan de klant door het sturen van een Java-script. De klant kan dit zelf implementeren op zijn website.

(2) De software wordt binnen 48 uur na implementatie volledig functioneel gemaakt.

4 Aansprakelijkheid voor materiële gebreken en eigendomsgebreken

(1) DIGIaccess GmbH is verplicht de software aan de klant in de contractuele toestand te leveren en deze gedurende de huurperiode in deze toestand te houden. De verplichting tot onderhoud omvat niet de aanpassing van de software aan gewijzigde gebruiksomstandigheden en technische en functionele ontwikkelingen zoals veranderingen in de IT-omgeving, aanpassing aan de functionele omvang van concurrerende producten of het tot stand brengen van compatibiliteit met nieuwe gegevensformaten.

(2) In het geval van een defect heeft DIGIaccess GmbH de keuze wat betreft het type opheffing van het defect, bijvoorbeeld door nieuwe levering van de software. Het gebrek moet binnen een redelijke termijn worden verholpen, ongeacht het aantal pogingen.

(3) DIGIaccess GmbH garandeert dat de door haar geleverde software vrij is van rechten van derden die het gebruik ervan door de klant uitsluiten of beperken.

(4) De klant garandeert naast de contractuele licentie alle voor het beoogde gebruik vereiste rechten te verkrijgen of reeds te hebben verkregen en vrijwaart DIGIaccess GmbH van alle aanspraken van derden in dit verband.

(5) Indien een derde partij inbreuk maakt op eigendomsrechten van de klant, dient de klant DIGIaccess GmbH hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval is DIGIaccess GmbH gerechtigd, maar niet verplicht, om de aangevoerde vorderingen op eigen kosten en in eigen naam te verdedigen. De klant is dan verplicht om bij geschillen met derden in overleg met DIGIaccess GmbH te handelen.

(6) DIGIaccess GmbH draagt de kosten van het geschil, alsmede de bedragen van de schadevergoeding die bij onherroepelijk vonnis of bij schikking zijn vastgesteld, voor zover deze gebaseerd zijn op inbreuken op eigendomsrechten die bij onherroepelijk vonnis zijn vastgesteld of door DIGIaccess GmbH zijn erkend. Schikkingen vereisen de voorafgaande toestemming van DIGIaccess GmbH. Indien in een door DIGIaccess GmbH of de klant gevoerde procedure de klant wordt verboden de contractuele software verder te gebruiken wegens schending van een industrieel eigendomsrecht of indien een dergelijk besluit naar de mening van DIGIaccess GmbH te verwachten is, kan DIGIaccess GmbH ervoor kiezen om

– de contractuele software zodanig wijzigen dat geen eigendomsrecht meer wordt geschonden met een gelijkwaardige functie,

– het recht van de klant om de contractuele software te blijven gebruiken,

– de contractuele software vervangen door andere, gelijkwaardige software die geen inbreuk maakt op eigendomsrechten.

(7) De bovenstaande bepalingen 1 tot en met 4 zijn slechts van toepassing indien en voor zover de contractuele software in overeenstemming met het contract is gebruikt.

(8) De klant heeft geen recht op andere dan de bovengenoemde vorderingen wegens inbreuken op eigendomsrechten.

(9) DIGIaccess GmbH is niet aansprakelijk in gevallen waarin de klant wijzigingen in de geleverde software heeft aangebracht, tenzij deze wijzigingen geen invloed hadden op het ontstaan van het gebrek.

(10) Schadevergoeding voor gebreken die reeds bij het sluiten van de overeenkomst aanwezig waren, is uitgesloten.

(11) De klant ondersteunt DIGIaccess GmbH bij het vaststellen en verhelpen van gebreken en verleent onmiddellijk toegang tot de documenten waaruit de meer gedetailleerde omstandigheden van het ontstaan van het gebrek voortvloeien.

5. upgrades en updates

(1) DIGIaccess GmbH levert diensten in overeenstemming met de volgende diensten naar eigen goeddunken:

a) Verstrekking van nieuwe programmastatussen en programmaverbeteringen,

b) Aanpassing aan juridische veranderingen.

Daarbij streeft DIGIaccess GmbH ernaar rekening te houden met veranderingen in de relevante wettelijke voorschriften (bijv. BGG, BITV, WCAG). De verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de naleving van de wettelijke voorschriften ligt bij de klant.

DIGIaccess GmbH streeft er bovendien naar de software voortdurend verder te ontwikkelen en programmaverbeteringen en/of nieuwe programmaversies te leveren.

(2) Voor het overige zijn deze Algemene Contractvoorwaarden van toepassing op upgrades en updates.

6. prijzen, prijsaanpassingsclausule

(1) De klant betaalt een huurprijs voor de levering van de software, die per jaar wordt vastgesteld. De huur is verschuldigd aan het begin van het respectieve contractjaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

(2) In het geval van een automatische contractverlenging kan DIGIaccess GmbH de prijzen aanpassen aan haar respectievelijke huidige prijzen aan het begin van de nieuwe contracttermijn. DIGIaccess GmbH informeert de klant ten minste 6 weken voor de prijswijziging in tekstvorm. Bij prijsverhogingen van meer dan 10% heeft de klant een bijzonder opzeggingsrecht met een opzegtermijn van 2 weken tot het begin van de nieuwe contracttermijn (schriftelijk, per fax of per e-mail).

(3) De klant heeft alleen recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door DIGIaccess GmbH onbetwist zijn. Bovendien is hij slechts bevoegd een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

7. aansprakelijkheid

(1) Bij gebrek aan een andere contractuele aansprakelijkheidsovereenkomst zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

(2) DIGIaccess GmbH is slechts aansprakelijk voor zover typisch voorzienbare schade voortvloeit uit de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

In dit verband is met name de aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade uitgesloten. Bovendien is de aansprakelijkheid voor het contract in totaal beperkt tot de waarde van het contract. In afwijking hiervan geldt het volgende: Indien de contractwaarde minder dan 25.000 euro bedraagt, is de aansprakelijkheid beperkt tot 50.000 euro. Indien de contractwaarde 25.000 euro of meer en minder dan 100.000 euro bedraagt, is de aansprakelijkheid beperkt tot 100.000 euro.

(3) In geval van verlies van gegevens is DIGIaccess GmbH alleen aansprakelijk voor de kosten die nodig zouden zijn geweest voor het herstel van de gegevens in geval van een correcte en regelmatige back-up door de klant. De beperking is niet van toepassing indien en voor zover de gegevensback-up deel uitmaakt van de door de contractant te verlenen diensten.

(4) De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid of indien er sprake is van persoonlijk letsel (schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid) of verplichte aanspraken op grond van de Wet Productaansprakelijkheid in het geding zijn.

(5) Bovenstaande bepalingen gelden ook ten gunste van de plaatsvervangers van de contractant.

8 Termijn, beëindiging

(1) De software wordt aanvankelijk voor de overeengekomen vaste contractduur ter beschikking gesteld. De minimale contractperiode is 1 jaar.

(2) Het contract wordt automatisch verlengd met telkens 1 jaar indien het niet door een partij wordt opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van het contract.

9 Wijzigingsclausule, slotbepalingen

(1) DIGIaccess GmbH heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de Algemene Contractvoorwaarden en andere voorwaarden. DIGIaccess GmbH zal deze wijzigingen alleen om gegronde redenen aanbrengen, met name vanwege nieuwe technische ontwikkelingen, wijzigingen in de relevante wetgeving of jurisdictie of andere gelijkwaardige redenen. Indien de wijziging het contractuele evenwicht tussen de partijen aanzienlijk verstoort, wordt de wijziging niet aangebracht. Anders is voor wijzigingen de toestemming van de klant nodig.

(2) Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Contractsvoorwaarden niet of slechts gedeeltelijk rechtsgeldig zijn, blijft de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

(3) Het Duitse recht is van toepassing. Bonn is overeengekomen als bevoegde rechtbank voor zover de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.