Skip to main content

Ogólne warunki umowy - DIGIaccess

(1) Poniższe Ogólne Warunki Umowy mają zastosowanie wyłącznie do świadczenia usług oprogramowania DIGIaccess (zwanego dalej również „DIGIaccess”) przez firmę DIGIaccess GmbH.

Odbiegające lub sprzeczne warunki nie będą przez nas uznawane, chyba że wyraźnie wyrazimy na nie zgodę na piśmie.

(2) Niniejsze Ogólne Warunki Umowy obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji pomiędzy stronami w związku z DIGIaccess i nawet wtedy, gdy świadczymy usługi wiedząc o odmiennych lub sprzecznych warunkach.

(3) Potwierdzenie zamówienia wydane przez DIGIaccess GmbH w odpowiedzi na zamówienie klienta jest miarodajne dla przedmiotu i zakresu zamówionych dostaw i usług.

1. o DIGIaccess

(1) DIGIaccess to oprogramowanie opracowane przez DIGIaccess GmbH, które umożliwia klientowi zaprojektowanie własnej strony internetowej bez barier, tak aby osoby niepełnosprawne mogły ją znaleźć i wykorzystać w ogólnie przyjęty sposób bez szczególnych trudności i w zasadzie bez pomocy z zewnątrz.

(2) DIGIaccess uwzględnia wymogi dotyczące stron internetowych bez barier zgodnie z niemiecką ustawą o dostępności. Ustawa o równości osób niepełnosprawnych (BGG), rozporządzenie o technologii informacyjnej bez barier (BITV 2.0), jak również 5 obowiązkowych warunków zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych – Guidelines for Accessible Web Content (WCAG 2.1). Adaptacja plików PDF bez barier acc. wyżej wymienionych wymogów nie wchodzi w zakres usług i jest realizowana indywidualnie przez DIGIaccess GmbH na życzenie klienta zgodnie z odrębnym zleceniem.

Klient pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie dostępności swojej strony internetowej zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi (np. prawo państwowe). W pełni zabezpiecza on DIGIaccess GmbH przed roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia tego obowiązku.

2. faza testowa, wynajem oprogramowania, prawa do użytkowania

(1) Klient ma możliwość bezpłatnej rejestracji w 7-dniowej fazie testowej DIGIaccess. Faza testowa nie obejmuje licencji dla klienta na stałe użytkowanie oprogramowania.

(2) Licencja na stałe użytkowanie powstaje wyłącznie poprzez wynajem oprogramowania zgodnie z następującymi warunkami.

(3) DIGIaccess GmbH przekazuje klientowi licencję na korzystanie z oprogramowania dla własnych celów, a mianowicie do tworzenia dostępności dla własnej obecności w sieci.

(4) W celu realizacji powyższego celu DIGIaccess GmbH udziela klientowi prostego, niewyłącznego, niekomercyjnego, lokalnie nieograniczonego, niezbywalnego prawa do korzystania z oprogramowania, ograniczonego czasowo na okres wypożyczenia oprogramowania.

(5) W związku z tym klient zobowiązuje się do korzystania z oprogramowania tylko dla własnych, niekomercyjnych celów, a więc wyłącznie do własnej, odpowiedniej obecności w sieci. Klient nie jest zatem upoważniony do powielania oprogramowania, udostępniania go osobom trzecim, publicznego odtwarzania lub wykorzystywania go do innej prezentacji internetowej bez odrębnej licencji. Klient nie jest również upoważniony do samodzielnej edycji oprogramowania lub zlecania jej osobom trzecim, do konwersji na inne języki programowania lub inne systemy operacyjne, do przenoszenia na inne formy prezentacji, do innej edycji, kontynuacji lub uzupełniania. Informacje o prawach autorskich, numery seryjne i inne cechy służące do identyfikacji oprogramowania nie mogą być usuwane ani zmieniane.

Każde zezwolenie na użytkowanie wykraczające poza ten zakres wymaga uprzedniej pisemnej zgody DIGIaccess GmbH i w razie potrzeby zostanie uzgodnione oddzielnie na rozsądnych warunkach.

(6) DIGIaccess GmbH może zablokować korzystanie z takiego oprogramowania, za które klient zalega z opłatą za wynajem, na czas trwania zaległości.

(7) Nie ma prawa do przekazania kodu źródłowego, na którym opiera się udostępnione oprogramowanie.

3. przekazywanie

(1) DIGIaccess GmbH przekazuje klientowi oprogramowanie poprzez wysłanie skryptu Java. Klient może to sam zaimplementować na swojej stronie internetowej.

(2) Oprogramowanie zostanie doprowadzone do pełnej funkcjonalności w ciągu 48 godzin od wdrożenia.

4 Odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne

(1) DIGIaccess GmbH jest zobowiązana do dostarczenia klientowi oprogramowania w stanie zgodnym z umową oraz do utrzymania go w takim stanie w okresie wynajmu. Obowiązek konserwacji nie obejmuje dostosowania oprogramowania do zmienionych warunków użytkowania oraz rozwoju technicznego i funkcjonalnego, takich jak zmiany w środowisku informatycznym, dostosowanie do zakresu funkcjonalnego produktów konkurencyjnych lub zapewnienie kompatybilności z nowymi formatami danych.

(2) W przypadku wystąpienia wady, DIGIaccess GmbH ma wybór co do sposobu usunięcia wady, np. poprzez nową dostawę oprogramowania. Wada zostanie usunięta w rozsądnym terminie niezależnie od liczby prób.

(3) DIGIaccess GmbH gwarantuje, że dostarczone przez nią oprogramowanie jest wolne od praw osób trzecich, które wykluczają lub ograniczają jego wykorzystanie przez Klienta.

(4) Klient gwarantuje, że oprócz licencji umownej uzyskał lub już uzyskał wszystkie prawa wymagane do zamierzonego wykorzystania i zwalnia DIGIaccess GmbH z wszelkich roszczeń osób trzecich w tym kontekście.

(5) W przypadku, gdy osoba trzecia powoła się na naruszenie praw własności wobec klienta, klient niezwłocznie powiadomi o tym DIGIaccess GmbH. W takim przypadku DIGIaccess GmbH ma prawo, ale nie obowiązek, do obrony zgłoszonych roszczeń na własny koszt i we własnym imieniu. W przypadku sporów z osobami trzecimi klient jest zobowiązany do działania w porozumieniu z DIGIaccess GmbH.

(6) DIGIaccess GmbH ponosi koszty sporu, jak również kwoty odszkodowań ustalone prawomocnym wyrokiem lub ugodą, o ile wynikają one z naruszeń praw własności stwierdzonych prawomocnym wyrokiem lub uznanych przez DIGIaccess GmbH. Ugody wymagają uprzedniej zgody DIGIaccess GmbH. Jeśli w postępowaniu prowadzonym przez DIGIaccess GmbH lub klienta zabronione zostanie klientowi dalsze korzystanie z oprogramowania umownego z powodu naruszenia prawa własności przemysłowej lub jeśli zdaniem DIGIaccess GmbH należy się spodziewać takiej decyzji, DIGIaccess GmbH może zdecydować o

– zmodyfikowanie oprogramowania objętego umową w taki sposób, aby nie naruszać prawa własności, przy zachowaniu równoważnej funkcji,

– uzyskać prawo do dalszego użytkowania oprogramowania objętego umową przez klienta,

– zastąpić oprogramowanie objęte umową innym, równoważnym oprogramowaniem, które nie narusza żadnych praw własności.

(7) Powyższe punkty 1 do 4 obowiązują tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim oprogramowanie objęte umową zostało wykorzystane zgodnie z umową.

(8) Klientowi nie przysługują inne niż wymienione powyżej roszczenia z tytułu naruszenia praw własności.

(9) DIGIaccess GmbH nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy klient dokonał zmian w udostępnionym oprogramowaniu, chyba że zmiany te nie miały wpływu na wystąpienie wady.

(10) Wykluczona jest odpowiedzialność odszkodowawcza za wady, które istniały już w momencie zawarcia umowy.

(11) Klient będzie wspierał DIGIaccess GmbH w ustalaniu i usuwaniu wad i niezwłocznie udostępni dokumenty, z których wynikają bardziej szczegółowe okoliczności wystąpienia wady.

5. modernizacje i uaktualnienia

(1) DIGIaccess GmbH świadczy usługi zgodnie z następujące usługi według własnego uznania:

a) Udostępnienie nowych statusów programów i ulepszeń programów,

b) Dostosowanie do zmian prawnych.

DIGIaccess GmbH stara się przy tym uwzględniać zmiany w odpowiednich przepisach prawnych (np. BGG, BITV, WCAG). Odpowiedzialność za monitorowanie i przestrzeganie wymogów prawnych spoczywa na Kliencie.

Ponadto DIGIaccess GmbH stara się stale rozwijać oprogramowanie i dostarczać ulepszenia programu i/lub nowe wersje programu.

(2) We wszystkich pozostałych aspektach do aktualizacji i uaktualnień zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki Umowy.

6. ceny, klauzula o zmianie cen

(1) Za udostępnienie oprogramowania klient płaci opłatę za wynajem, która jest naliczana rocznie. Czynsz jest płatny na początku danego roku umownego.

Wszystkie ceny są bez podatku VAT.

(2) W przypadku automatycznego przedłużenia umowy DIGIaccess GmbH może z początkiem nowego okresu obowiązywania umowy dostosować ceny do swoich aktualnych cen. DIGIaccess GmbH poinformuje klienta o zmianie ceny w formie tekstowej co najmniej 6 tygodni przed jej wejściem w życie. W przypadku wzrostu cen o więcej niż 10%, klient ma specjalne prawo do wypowiedzenia umowy z okresem wypowiedzenia wynoszącym 2 tygodnie do rozpoczęcia nowego okresu umowy (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną).

(3) Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub są niekwestionowane przez DIGIaccess GmbH. Ponadto jest on uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

7. odpowiedzialność

(1) W przypadku braku innych ustaleń dotyczących odpowiedzialności umownej, obowiązują przepisy ustawowe.

(2) DIGIaccess GmbH ponosi odpowiedzialność tylko w takim zakresie, w jakim typowo przewidywalne szkody wynikają z naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

W związku z tym wyklucza się w szczególności odpowiedzialność za szkody pośrednie i następcze. Ponadto odpowiedzialność za umowę jest ograniczona w całości do wartości umowy. W drodze odstępstwa od powyższego stosuje się następujące zasady: Jeżeli wartość umowy jest mniejsza niż 25.000 EUR, odpowiedzialność jest ograniczona do 50.000 EUR. Jeżeli wartość umowy wynosi 25.000 euro lub więcej i mniej niż 100.000 euro, odpowiedzialność jest ograniczona do 100.000 euro.

(3) W przypadku utraty danych DIGIaccess GmbH odpowiada wyłącznie za wydatki, które byłyby konieczne do odzyskania danych w przypadku prawidłowego i regularnego tworzenia kopii zapasowych danych przez klienta. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim tworzenie kopii zapasowych danych jest częścią usług świadczonych przez Wykonawcę.

(4) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeżeli przyczyną szkody jest działanie umyślne lub rażące niedbalstwo lub jeżeli doszło do szkody na osobie (szkoda wynikająca z naruszenia życia, ciała lub zdrowia) lub jeżeli dotyczy to obowiązkowych roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(5) Powyższe postanowienia obowiązują również na rzecz zastępców Zleceniobiorcy.

8 Termin, wypowiedzenie

(1) Oprogramowanie będzie początkowo dostarczane na uzgodniony, stały okres umowy. Minimalny okres umowy wynosi 1 rok.

(2) Umowa zostaje automatycznie przedłużona o 1 rok w każdym przypadku, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

9 Klauzula poprawkowa, postanowienia końcowe

(1) DIGIaccess GmbH ma prawo do wprowadzania zmian w Ogólnych Warunkach Umowy i innych warunkach. DIGIaccess GmbH będzie dokonywać tych zmian wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności z powodu nowych osiągnięć technicznych, zmian w odpowiednich ustawach lub jurysdykcji lub innych równoważnych powodów. Jeżeli zmiana w istotny sposób zakłóca równowagę umowną między stronami, nie dokonuje się jej. W przeciwnym razie zmiany wymagają zgody klienta.

(2) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umowy nie są prawnie skuteczne lub są skuteczne tylko częściowo, skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

(3) Obowiązuje prawo niemieckie. Bonn jest uzgodnione jako miejsce jurysdykcji, o ile klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego.