Skip to main content

Genel Sözleşme Hüküm ve Koşulları - DIGIaccess

(1) Aşağıdaki Genel Sözleşme Hüküm ve Koşulları, yalnızca DIGIaccess GmbH tarafından DIGIaccess yazılımının (bundan böyle “DIGIaccess” olarak da anılacaktır) sağlanması için geçerlidir.

Farklı veya çelişkili hüküm ve koşullar, yazılı olarak açıkça kabul etmediğimiz sürece tarafımızdan tanınmayacaktır.

(2) Bu Genel Sözleşme Hüküm ve Koşulları, DIGIaccess ile bağlantılı olarak taraflar arasında gelecekte yapılacak tüm işlemler için ve farklı veya çelişkili hüküm ve koşulların bilgisi dahilinde hizmet sağlasak bile geçerli olacaktır.

(3) Müşterinin siparişine yanıt olarak DIGIaccess GmbH tarafından verilen sipariş onayı, sipariş edilen teslimatların ve hizmetlerin amacı ve kapsamı için yetkilidir.

1. DIGIaccess hakkında

(1) DIGIaccess, DIGIaccess GmbH tarafından geliştirilen ve müşterinin kendi web sitesini engelsiz olarak tasarlamasını sağlayan bir yazılımdır, böylece engelli insanlar tarafından özel zorluklar olmadan ve temelde dışarıdan yardım almadan genel olarak olağan şekilde bulunabilir ve kullanılabilir.

(2) DIGIaccess, Alman Erişilebilirlik Yasası’na göre engelsiz web siteleri için gereklilikleri dikkate alır. Engelli Eşitliği Yasası (BGG), Engelsiz Bilgi Teknolojileri Yönetmeliği (BITV 2.0) ve Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri – Erişilebilir Web İçeriği Yönergeleri’nin (WCAG 2.1) 5 zorunlu uyumluluk koşulu. PDF dosyalarının engelsiz adaptasyonu acc. Yukarıda belirtilen gereklilikler hizmet kapsamının bir parçası değildir ve müşterinin talebi üzerine DIGIaccess GmbH tarafından ayrı bir siparişe uygun olarak bireysel olarak gerçekleştirilir.

Müşteri, ilgili yasal gerekliliklere (örn. eyalet yasaları) uygun olarak web varlığının erişilebilirliğini sağlamaktan sorumludur. DIGIaccess GmbH’yi bu yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanan üçüncü tarafların taleplerine karşı tamamen tazmin eder.

2. test aşaması, yazılım kiralama, kullanım hakları

(1) Müşteri, DIGIaccess’in 7 günlük test aşamasına ücretsiz olarak kaydolma seçeneğine sahiptir. Test aşaması, müşterinin yazılımı kalıcı olarak kullanması için bir lisans içermez.

(2) Sürekli kullanım lisansı, yalnızca yazılımın aşağıdaki hüküm ve koşullara uygun olarak kiralanmasıyla tesis edilir.

(3) DIGIaccess GmbH, müşteriye yazılımı kendi amaçları için, yani kendi web varlığı için erişilebilirlik oluşturmak için kullanma lisansını devreder.

(4) Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için, DIGIaccess GmbH müşteriye yazılımın basit, münhasır olmayan, ticari olmayan, yerel olarak sınırlandırılmamış, devredilemez kullanım hakkını, yazılım kiralama süresi ile sınırlı olarak verir.

(5) Buna göre, müşteri yazılımı yalnızca kendi ticari olmayan amaçları için, dolayısıyla yalnızca kendi web varlığı için kullanmayı taahhüt eder. Bu nedenle, müşterinin yazılımı çoğaltma, üçüncü taraflara sağlama, kamuya açık olarak çoğaltma veya ayrı bir lisans olmadan başka bir web varlığı için kullanma yetkisi yoktur. Müşteri ayrıca yazılımı kendisi düzenlemeye veya üçüncü şahıslara düzenletmeye, diğer programlama dillerine veya diğer işletim sistemlerine dönüştürmeye, başka sunum biçimlerine aktarmaya, başka şekilde düzenlemeye, devam ettirmeye veya tamamlamaya yetkili değildir. Telif hakkı bildirimleri, seri numaraları ve yazılımı tanımlamaya yarayan diğer özellikler kaldırılamaz veya değiştirilemez.

Bunun ötesindeki herhangi bir kullanım izni, DIGIaccess GmbH’nin önceden yazılı onayını gerektirir ve varsa makul koşullarda ayrıca kararlaştırılacaktır.

(6) DIGIaccess GmbH, müşterinin kira ödemesinde temerrüde düştüğü bu tür yazılımların kullanımını temerrüt süresi boyunca engelleyebilir.

(7) Sağlanan yazılımın altında yatan kaynak kodunun aktarılması konusunda herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

3. Devir teslim

(1) DIGIaccess GmbH bir Java betiği göndererek yazılımı istemciye teslim eder. Müşteri bunu kendi web sitesinde kendisi uygulayabilir.

(2) Yazılım, uygulamadan sonraki 48 saat içinde tamamen işlevsel hale getirilecektir.

4 Kalite ve unvan kusurlarına ilişkin sorumluluk

(1) DIGIaccess GmbH, yazılımı müşteriye sözleşmedeki koşullarda sağlamak ve kiralama süresi boyunca bu koşullarda muhafaza etmekle yükümlüdür. Bakım yükümlülüğü, yazılımın değişen kullanım koşullarına ve BT ortamındaki değişiklikler gibi teknik ve işlevsel gelişmelere uyarlanmasını, rakip ürünlerin işlevsel kapsamına uyarlanmasını veya yeni veri formatlarıyla uyumluluğun sağlanmasını içermez.

(2) Bir kusur durumunda, DIGIaccess GmbH, örneğin yazılımın yeni teslimatı gibi kusur giderme türü konusunda seçim hakkına sahiptir. Kusur, deneme sayısına bakılmaksızın makul bir süre içinde giderilecektir.

(3) DIGIaccess GmbH, kendisi tarafından sağlanan yazılımın, müşteri tarafından kullanımını hariç tutan veya kısıtlayan üçüncü taraf haklarından arınmış olduğunu garanti eder.

(4) Müşteri, sözleşmeye dayalı lisansa ek olarak amaçlanan kullanım için gerekli tüm hakları elde etmeyi veya zaten elde etmiş olmayı garanti eder ve DIGIaccess GmbH’yi bu bağlamda üçüncü tarafların herhangi bir talebine karşı tazmin eder.

(5) Üçüncü bir taraf müşteriye karşı mülkiyet haklarının ihlal edildiğini iddia ederse, müşteri derhal DIGIaccess GmbH’yi bilgilendirecektir. Böyle bir durumda, DIGIaccess GmbH, ileri sürülen iddiaları masrafları kendisine ait olmak üzere ve kendi adına savunma hakkına sahiptir, ancak buna mecbur değildir. Müşteri daha sonra üçüncü taraflarla anlaşmazlık durumunda DIGIaccess GmbH ile mutabık kalmakla yükümlüdür.

(6) DIGIaccess GmbH, nihai kararla belirlenen veya DIGIaccess GmbH tarafından kabul edilen mülkiyet haklarının ihlaline dayandığı sürece, nihai kararla veya uzlaşmayla belirlenen tazminat miktarlarının yanı sıra anlaşmazlığın masraflarını da üstlenecektir. Uzlaşmalar DIGIaccess GmbH’nin önceden onayını gerektirir. DIGIaccess GmbH veya müşteri tarafından yürütülen işlemlerde, bir sınai mülkiyet hakkının ihlali nedeniyle müşterinin sözleşme yazılımını daha fazla kullanması yasaklanırsa veya DIGIaccess GmbH’nin görüşüne göre böyle bir karar bekleniyorsa, DIGIaccess GmbH aşağıdakileri yapmayı seçebilir

– Sözleşmeye dayalı yazılımı, eşdeğer bir işlevle artık hiçbir mülkiyet hakkı ihlal edilmeyecek şekilde değiştirmek,

– Müşterinin sözleşme konusu yazılımı kullanmaya devam etme hakkını temin etmek,

– Sözleşmeye konu olan yazılımı, mülkiyet haklarını ihlal etmeyen eşdeğer başka bir yazılımla değiştirmek.

(7) Yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan maddeler yalnızca sözleşme konusu yazılımın sözleşmeye uygun olarak kullanılması halinde ve bu ölçüde geçerli olacaktır.

(8) Müşteri, mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır.

(9) DIGIaccess GmbH, müşterinin sağlanan yazılımda değişiklik yaptığı durumlarda, bu değişikliklerin kusurun ortaya çıkmasında hiçbir etkisi olmadığı sürece sorumlu değildir.

(10) Sözleşme imzalandığında halihazırda mevcut olan kusurlara ilişkin zararlar için kusursuz sorumluluk hariç tutulmuştur.

(11) Müşteri, kusurların belirlenmesi ve giderilmesinde DIGIaccess GmbH’yi destekleyecek ve kusurun ortaya çıkmasına ilişkin daha ayrıntılı koşulların ortaya çıktığı belgelere derhal erişim sağlayacaktır.

5. yükseltmeler ve güncellemeler

(1) DIGIaccess GmbH, aşağıdakilere uygun olarak hizmet vermektedir kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki hizmetleri sunabilir:

a) Yeni program statülerinin ve program iyileştirmelerinin sağlanması,

b) Yasal değişikliklere adaptasyon.

DIGIaccess GmbH bunu yaparken ilgili yasal düzenlemelerdeki (örn. BGG, BITV, WCAG) değişiklikleri dikkate almaya çalışmaktadır. Yasal gereklilikleri izleme ve bunlara uyma sorumluluğu müşteriye aittir.

DIGIaccess GmbH ayrıca yazılımı sürekli olarak geliştirmeye ve program iyileştirmeleri ve/veya yeni program sürümleri sunmaya çalışmaktadır.

(2) Diğer tüm açılardan, yükseltmeler ve güncellemeler için bu Genel Sözleşme Hüküm ve Koşulları geçerli olacaktır.

6. fiyatlar, fiyat ayarlama maddesi

(1) Müşteri, yazılımın sağlanması için yıllık olarak değerlendirilen bir kira ücreti ödeyecektir. Kira, ilgili sözleşme yılının başında ödenecektir.

Tüm fiyatlara KDV dahil değildir.

(2) Sözleşmenin otomatik olarak uzatılması durumunda, DIGIaccess GmbH fiyatları yeni sözleşme süresinin başlangıcındaki ilgili güncel fiyatlara göre ayarlayabilir. DIGIaccess GmbH, yürürlüğe girmeden en az 6 hafta önce müşteriyi fiyat değişikliği hakkında metin biçiminde bilgilendirecektir. Fiyatların %10’dan fazla artması durumunda, müşterinin yeni sözleşme döneminin başlangıcına kadar 2 haftalık bir bildirim süresiyle (yazılı olarak, faks veya e-posta yoluyla) özel bir fesih hakkı vardır.

(3) Müşteri, yalnızca karşı talepleri yasal olarak belirlenmişse veya DIGIaccess GmbH tarafından tartışılmamışsa mahsup hakkına sahiptir. Ayrıca, sadece karşı davası aynı sözleşme ilişkisine dayandığı sürece alıkoyma hakkını kullanma yetkisine sahiptir.

7. Sorumluluk

(1) Sözleşmeye dayalı başka bir sorumluluk anlaşmasının bulunmaması halinde, yasal hükümler uygulanır.

(2) DIGIaccess GmbH, yalnızca tipik olarak öngörülebilir zararlar temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklandığı sürece sorumludur.

Bu bağlamda, özellikle dolaylı ve sonuçsal zararlar için sorumluluk hariç tutulmuştur. Ayrıca, sözleşmeye ilişkin sorumluluk toplamda sözleşme bedeliyle sınırlıdır. Bundan farklı olarak aşağıdakiler geçerli olacaktır: Sözleşme bedeli 25.000 Euro’dan az ise, sorumluluk 50.000 Euro ile sınırlı olacaktır. Sözleşme bedeli 25.000 Avro veya daha fazla ve 100.000 Avro’dan az ise, sorumluluk 100.000 Avro ile sınırlı olacaktır.

(3) Veri kaybı durumunda, DIGIaccess GmbH yalnızca müşteri tarafından uygun ve düzenli veri yedeklemesi yapılması durumunda verilerin kurtarılması için gerekli olan harcamalardan sorumludur. Bu kısıtlama, veri yedeklemenin Yüklenici tarafından sağlanacak hizmetlerin bir parçası olması halinde ve bu kapsamda geçerli olmayacaktır.

(4) Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, zararın nedeni kasıt veya ağır ihmale dayanıyorsa veya kişisel yaralanma (yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan hasar) varsa veya Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki zorunlu talepler etkileniyorsa geçerli olmayacaktır.

(5) Yukarıdaki hükümler Yüklenicinin vekilleri için de geçerlidir.

8 Dönem, fesih

(1) Yazılım başlangıçta kararlaştırılan sabit sözleşme süresi için sağlanacaktır. Minimum sözleşme süresi 1 yıldır.

(2) Sözleşme, taraflardan biri tarafından sözleşmenin bitimine 3 ay kala bildirimde bulunularak feshedilmediği takdirde, her durumda otomatik olarak 1 yıl uzatılır.

9 Değişiklik maddesi, nihai hükümler

(1) DIGIaccess GmbH, Genel Sözleşme Şartları ve diğer koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. DIGIaccess GmbH, bu değişiklikleri yalnızca geçerli nedenlerle, özellikle yeni teknik gelişmeler, ilgili yasalarda veya yargı alanındaki değişiklikler veya diğer eşdeğer nedenlerden dolayı yapacaktır. Değişikliğin taraflar arasındaki sözleşme dengesini önemli ölçüde bozması halinde, değişiklik yapılmayacaktır. Aksi takdirde, değişiklikler müşterinin onayını gerektirir.

(2) Bu Genel Sözleşme Koşullarının münferit hükümlerinin hukuken geçerli olmaması veya sadece kısmen geçerli olması halinde, kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.

(3) Alman hukuku uygulanacaktır. Müşterinin bir tacir, kamu hukukuna tabi bir tüzel kişilik veya kamu hukukuna tabi özel bir fon olması durumunda Bonn yargı yeri olarak kabul edilir.