Skip to main content

Privacybeleid

In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is van toepassing. Met uitzondering van de dienstverleners en externe leveranciers die wij in dit privacybeleid noemen, geven wij geen gegevens door aan derden. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is
DIGIaccess GmbH
Annagraben 83
53111 Bonn

Algemene informatie

Verstrekking van gegevens

In de regel is er geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken om onze website te gebruiken. Voor zover het verstrekken van gegevens noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst of de gebruiker verplicht is persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij de gebruiker in deze gegevensbeschermingsverklaring informeren over deze omstandigheid en de gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Wij kunnen gebruik maken van dienstverleners en derden die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. De overdracht van persoonsgegevens naar dergelijke derde landen is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR) of wij hebben passende waarborgen geboden om de gegevensbescherming te waarborgen (art. 46 GDPR). Voor zover er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat voor de doorgifte van gegevens naar een derde land, verwijzen wij daarnaar in deze gegevensbeschermingsverklaring. In alle andere opzichten kunnen gebruikers bij ons een kopie van de passende waarborgen verkrijgen, indien deze niet reeds in de privacyverklaringen van de dienstverleners of derden zijn opgenomen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, zullen wij u in deze privacyverklaring informeren over deze omstandigheid, de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking. Afgezien daarvan vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Verwerking voor andere doeleinden

In principe worden gegevens alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Indien zij bij uitzondering verder moeten worden verwerkt voor andere doeleinden, zullen wij u voorafgaand aan deze verdere verwerking informeren over deze andere doeleinden en alle andere relevante informatie verstrekken (art. 13 (3) DSGVO).

Gegevensverwerking bij het oproepen van de website

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzendt de browser van de gebruiker verschillende gegevens. Voor de duur van het bezoek aan de website worden de volgende gegevens verwerkt en opgeslagen in logbestanden, ook nadat de verbinding is verbroken:

 • Type en versie van de gebruikte browser
 • Besturingssysteem
 • Geraadpleegde pagina’s en bestanden
 • Volume verzonden gegevens
 • Datum en tijd van het ophalen
 • Aanbieder van de gebruiker
 • IP-adres
 • Referrer URL

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de website aan de gebruiker te kunnen leveren en deze te optimaliseren voor zijn eindapparaat. De opslag in logbestanden dient ter verbetering van de beveiliging van onze website (bijv. bescherming tegen DDOS-aanvallen).

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is het aanbieden van de website en het verbeteren van de veiligheid van de website. Logbestanden worden na 30 dagen automatisch verwijderd.

Cookies, tracking pixels en mobiele identificatiemiddelen

Op onze website gebruiken wij technologieën om het gebruikte eindapparaat te herkennen. Dit kunnen cookies, tracking pixels en/of mobiele identifiers zijn.

De herkenning van een eindapparaat kan in principe voor verschillende doeleinden worden gedaan. Het kan nodig zijn om functies van onze website te bieden, bijvoorbeeld een winkelwagentje. Bovendien kunnen bovengenoemde technologieën worden gebruikt om het gedrag van gebruikers op de site te volgen, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. Wij beschrijven in dit privacybeleid afzonderlijk welke technologieën wij in detail gebruiken en voor welke doeleinden.

Voor een beter begrip leggen wij hieronder in algemene termen uit hoe cookies, tracking pixels en mobiele identifiers werken:

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde informatie bevatten en worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. In de meeste gevallen is dit een identificatienummer dat aan een eindapparaat wordt toegekend (cookie-ID).
 • Een tracking pixel is een transparant grafisch bestand dat op een pagina wordt ingesloten en dat analyse van logbestanden mogelijk maakt.
 • Een mobiele identifier is een uniek nummer (mobiele ID) dat op een mobiel apparaat is opgeslagen en door een website kan worden gelezen.

Cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website. De rechtsgrondslag voor het gebruik van dergelijke cookies is art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is om de functies van onze website te verschaffen.

Wij gebruiken cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van onze website om ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken of om het gebruik van onze website te kunnen volgen. De rechtsgrondslag hangt hier af van de vraag of de toestemming van de gebruiker moet worden verkregen of dat wij ons kunnen beroepen op een legitiem belang. De gebruiker kan de gegeven toestemming te allen tijde intrekken, onder meer door de instellingen van zijn of haar browser te wijzigen.

De gebruiker kan de verwerking van gegevens met behulp van cookies voorkomen en zich daartegen verzetten door de juiste instellingen in zijn browser aan te brengen. In geval van bezwaar is het mogelijk dat niet alle functies van onze website beschikbaar zijn. Over andere mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies geven wij in deze verklaring inzake gegevensbescherming afzonderlijke informatie. Waar nodig geven wij links waarmee bezwaar kan worden gemaakt. Deze zijn gelabeld met “Opt-Out”.

Neem contact op met

In geval van contact verwerken wij de gegevens, datum en tijd van de gebruiker ten behoeve van de verwerking van de aanvraag, inclusief eventuele vragen.

Voor het beheer van klantrelaties gebruiken wij het CRM-systeem Zoho CRM. Aanbieder: Zoho Corporation B.V., Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam, Nederland.

Zoho CRM Privacybeleid

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang is het beantwoorden van de verzoeken van onze gebruikers. Aanvullende rechtsgrondslag is art. 6 lid. 1 UAbs. 1 letter b) DSGVO indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

De gegevens worden verwijderd zodra het verzoek, met inbegrip van eventuele vragen, is beantwoord. Wij controleren regelmatig, maar ten minste om de twee jaar, of de in het kader van contacten opgebouwde gegevens moeten worden gewist.

Nieuwsbrief

Gebruikers kunnen zich op onze site aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij verwerken de tijdens de registratie ingevoerde gegevens om een bevestigingsmail naar het e-mailadres van de gebruiker te sturen. Na bevestiging verwerken wij de gegevens om nieuwsbrieven te kunnen versturen. Met het oog op personalisering kunnen wij ook de naam van de gebruiker verwerken indien deze door de gebruiker is verstrekt.

Bij de registratie worden datum en tijd en het IP-adres van de gebruiker opgeslagen om een inschrijving te kunnen bewijzen. Wij blijven deze gegevens verwerken voor controledoeleinden na uitschrijving en verwijderen ze na drie jaar aan het eind van het jaar.

Om onze inhoud te verbeteren, meten wij hoe succesvol onze nieuwsbrieven zijn, bijvoorbeeld hoe vaak ze door gebruikers worden geopend en op welke links wordt geklikt. Hiertoe bevatten de e-mails een tracking pixel. Wij volgen de activiteiten van individuele gebruikers niet.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 lid. 1 UAbs. 1 brief a) DSGVO. Anders wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Legitieme belangen van onze kant zijn de verzending van nieuwsbrieven, de gepersonaliseerde adressering van de gebruiker en het bewijs dat de gebruiker zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Registratie voor een gebruikersaccount

Gebruikers kunnen zich op onze website inschrijven voor ons aanbod. In deze context verwerken wij de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd. Wij laten het e-mailadres bevestigen door het sturen van een link (dubbele opt-in) om misbruik van de registratiefunctie te voorkomen. Bovendien verwerken wij hiervoor de datum en tijd en het IP-adres van de gebruiker. Ter verificatie verwerken wij ook de datum, het tijdstip en het IP-adres van de gebruiker wanneer deze op de bevestigingslink klikt.

De gegevens worden verwijderd wanneer de gebruikersaccount na drie jaar aan het einde van het jaar wordt verwijderd, tenzij er een langere wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO, voor zover wij de toestemming van de gebruiker verkrijgen. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is zij gebaseerd op artikel 6, lid 1. 1 UAbs. 1 lit. b) GDPR. De rechtsgrondslag voor het overige is art. 6 lid 1. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons rechtmatig belang is om gebruikers toegang te geven tot ons aanbod waarvoor registratie vereist is, om ons te beschermen tegen misbruik van de registratiefunctie en om een correcte registratie te kunnen bewijzen. Na het verwijderen van de gebruikersaccount bestaat ons legitieme belang ook uit de verdediging tegen mogelijke claims.

Sollicitaties

Wanneer gebruikers solliciteren naar een baan, verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Naast de door de gebruiker verstrekte gegevens verwerken wij verdere gegevens die in de loop van de sollicitatieprocedure ontstaan (bijv. tijdens een sollicitatiegesprek). Mochten wij gegevens opnemen in een kandidatenpool, dan gebeurt dit alleen op basis van voorafgaande toestemming van de gebruiker. In dit geval worden de gegevens verwerkt na afloop van de sollicitatieprocedure, zodat contact kan worden opgenomen in geval van een passende vacature.

De gegevens van sollicitanten worden drie maanden na afronding van de sollicitatieprocedure gewist. In geval van opname in een kandidatenpool worden de gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij de gegeven toestemming vooraf wordt ingetrokken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid. 1 UAbs. 1 brief b) DSGVO. In het geval van toestemming voor opname in een kandidatenpool is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 UAbs. 1 lit. a) GDPR. Na het einde van de aanvraagprocedure wordt de verwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 UAbs. 1 brief f) DSGVO. Ons legitieme belang is de verdediging tegen mogelijke claims op grond van de Algemene wet gelijke behandeling.

Bestellingen en betalingsverwerking

Wanneer een bestelling wordt geplaatst in onze online shop, verwerken wij de bij de bestelling verstrekte gegevens, zoals naam, bankgegevens of betalingsgegevens, om de bestelling te verwerken. Wij geven alleen betalingsgegevens door aan onze betalingsdienstaanbieders als dat nodig is om de betaling te verwerken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van bestelgegevens is art. 6 para. 1 UAbs. 1 brief b) DSGVO. Indien de gebruiker zijn bestelgegevens opslaat in een gebruikersaccount, Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO is de rechtsgrondslag. Bovendien is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is het verwerken van terugbetalingen en het indienen van claims.

Bestel- en betalingsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, inclusief een terugboeking van de betaling (bv. wegens herroeping of herroeping van het contract) en een verwerking van garantiegevallen, en er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. In het geval dat de gebruiker zijn bestelgegevens heeft opgeslagen in zijn gebruikersaccount voor een herhaalde bestelling, worden de gegevens samen met de gebruikersaccount verwijderd als ze niet nodig zijn voor de verwerking van een specifieke bestelling.

Andere diensten van derden

Zoho SalesIQ

Bij een bezoek aan onze website worden geanonimiseerde gebruiksgegevens verzameld met behulp van de ZOHO-dienst SalesIQ (https://zoho.eu/salesiq). SalesIQ maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, die een analyse van onze website mogelijk maken. U kunt deze “tracking” voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken.
Wij slaan deze gegevens uitsluitend op voor statistische doeleinden. De IP-adressen worden afgekort met de laatste cijfers in het kader van de wetgeving om de anonimiteit te garanderen.

Zoho Page Sense

Wanneer u onze website bezoekt, worden geanonimiseerde gebruiksgegevens verzameld door middel van de ZOHO-dienst PageSense (https://zoho.eu/pagesense). Page Sense registreert alleen volledig anoniem bezoeken en klikken op onze website. Er wordt niet verwezen naar individuele bezoekers. PageSense stelt ons alleen in staat het algemene gebruik van onze website in de vorm van een heatmap te controleren en u daardoor belangrijke inhoud op de juiste plaats op de afzonderlijke webpagina’s te tonen. Er worden geen gebruiksgegevens of persoonsgegevens verzameld of opgeslagen.

Facebook-pixel

Wij gebruiken Facebook Pixel voor online marketingdoeleinden. Aanbieder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Met de Facebook-pixel kunnen wij op interesse gebaseerde reclame weergeven op basis van het gebruik van onze website via Facebook. Hiertoe wordt een cookie geplaatst op het eindapparaat van de gebruiker, waarmee het gebruik kan worden toegewezen aan een identificatienummer. Daarnaast worden andere voor reclame relevante gebruikersgegevens verwerkt, zoals browserinformatie, apparaatinformatie, de bezochte pagina’s, het tijdstip van het bezoek en verwijzende URL’s. Wij ontvangen alleen samenvattende resultaten van Facebook die ons in staat stellen te begrijpen hoe succesvol onze reclame-inspanningen zijn. Wij gebruiken Facebook Pixel zonder geavanceerde matching.

Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruik van informatie voor op interesses gebaseerde advertenties door Facebook op de volgende pagina’s: http://www.aboutads.info/choices en http://www.youronlinechoices.eu.

Voor zover wij de toestemming van de gebruiker verkrijgen, wordt de verwerking van gegevens uitgevoerd op de rechtsgrondslag van art. 6 lid. 1 UAbs. 1 brief a) DSGVO. Voor het overige is het gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang is om gebruikers voor hen relevante reclame te kunnen tonen.

Bij het gebruik van de Facebook Pixel zijn wij en Facebook gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking in de zin van art. 26 DSGVO. Daarom hebben wij met Facebook een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd wie welke verplichtingen onder de GDPR vervult. Op grond hiervan zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 13 en 14 DSGVO. Tussen ons en Facebook is overeengekomen dat Facebook verantwoordelijk is voor het mogelijk maken van de rechten onder artikel 15 tot 20 van de GDPR met betrekking tot persoonsgegevens die door Facebook zijn opgeslagen na gezamenlijke verwerking.

De overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, de informatie op grond van art. 13 DSGVO, met inbegrip van de rechtsgrondslag waarop Facebook zich baseert, alsmede de mogelijkheden van de gebruiker om zijn of haar Facebook-rechten uit te oefenen, vindt u in het privacybeleid van Facebook.

Privacybeleid van Facebook Pixel zonder koppeling

jsDelivr

Wij gebruiken het content delivery network (CDN) jsDelivr. Aanbieder: Prospect One.io, Krolewska 65a, Krakau, Malopolskie 30-081, Polen.

Inhoud wordt geladen van servers van het CDN. Om een verbinding tot stand te brengen, is het technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker door te geven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is het verbeteren van de snelheid en beschikbaarheid van onze website.

Privacybeleid van jsDelivr

Facebook Social Plugins

Wij integreren inhoud en knoppen van het sociale netwerk Facebook via een plugin op onze website. Aanbieder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Om inhoud van Facebook te laden, is het technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker door te geven aan het bedrijf. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan het bezoek aan een pagina worden toegewezen aan het account.

Voor zover wij de toestemming van de gebruiker verkrijgen, wordt de verwerking van gegevens uitgevoerd op de rechtsgrondslag van art. 6 lid. 1 UAbs. 1 brief a) DSGVO. Voor het overige is het gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang voor de integratie van Facebook-inhoud en -knoppen is het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze website.

Privacybeleid van Facebook Social Plugins

Leadinfo

Wij maken gebruik van de lead generation service van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. Deze herkent bezoeken van bedrijven aan onze website op basis van IP-adressen en toont ons daarover openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren en verwerkt het domeinen uit ingevulde formulieren (bijv. “leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en de diensten te verbeteren. Ga voor meer informatie naar www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-out heeft u een opt-out mogelijkheid. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo verzameld.”

YouTube

Wij sluiten video’s van YouTube in. Aanbieder: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Wij gebruiken de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus zodat YouTube het gedrag van de gebruiker niet volgt, tenzij de gebruiker de video bekijkt. Om video’s te kunnen aanbieden, is het technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker door te geven aan YouTube.

Het gebruik van YouTube vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang is de gebruikerservaring van onze website te verbeteren en inhoud te presenteren die onze gebruikers interesseert.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame van Google door gebruik te maken van de opt-outmogelijkheid hieronder.

Opt-Out

Privacybeleid YouTube

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager om onze websitetags te beheren. Aanbieder: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De Tag Manager is een cookieloos domein dat tags van verschillende providers activeert, die op hun beurt gegevens verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Om tags te activeren is het technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker door te geven aan Google.

Het gebruik van de Google Tag Manager vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang is het vergemakkelijken van het beheer van diensten van derden die wij gebruiken.

Privacybeleid van Google Tag Manager

Google Maps

Om geografische kaarten te kunnen weergeven, maken wij gebruik van Google Maps. Aanbieder: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Het is technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker door te geven aan Google. Daarnaast plaatst het bedrijf verschillende cookies om de gebruiker te identificeren en gepersonaliseerde reclame af te spelen.

Voor zover wij de toestemming van de gebruiker verkrijgen, wordt de verwerking van gegevens uitgevoerd op de rechtsgrondslag van art. 6 lid. 1 UAbs. 1 brief a) DSGVO. Voor het overige is het gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze website.

Wij hebben een overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid gesloten met Google.

Opt-Out

Privacybeleid van Google Maps

Google lettertypen

Wij gebruiken Google Fonts op onze website. Aanbieder: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Fonts worden geladen van de Google-server. Om een verbinding met de server tot stand te brengen, is het technisch noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker door te geven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de vermindering van de laadtijden en een uniforme presentatie op verschillende eindapparaten.

Privacybeleid van Google Fonts

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Aanbieder: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Om de activiteiten van de gebruiker op de website te kunnen volgen, wordt een cookie op het eindapparaat geplaatst. Wij gebruiken Google Analytics met de extensie IP anonimiseren. Het IP-adres van de gebruiker wordt automatisch ingekort voordat het naar servers in de VS wordt verzonden. Er wordt onder meer gekeken naar de geografische locatie bij benadering, het eindapparaat, de schermresolutie, de browser en de bezochte pagina’s, met inbegrip van de verblijfsduur.

Voor zover wij de toestemming van de gebruiker verkrijgen, wordt de verwerking van gegevens uitgevoerd op de rechtsgrondslag van art. 6 lid. 1 UAbs. 1 brief a) DSGVO. Voor het overige is het gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van onze website, de verbetering van onze aanbiedingen en online marketing.

De door Google Analytics verzamelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist.

Opt-Out

Privacybeleid van Google Analytics

Profielen in sociale netwerken

Wij zijn aanwezig op een of meer sociale netwerken. Deze zijn in detail: LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter of Instagram. Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij persoonsgegevens zoals hierboven beschreven onder Contact.

Aanbieders van sociale netwerken verwerken gegevens in overeenstemming met hun beleid inzake gegevensbescherming, dat hier kan worden geraadpleegd:

Als een gebruiker is ingelogd met zijn account, kunnen de activiteiten op ons profiel in het betreffende sociale netwerk aan hem worden toegewezen. Dit kan gebeuren op verschillende apparaten en, indien nodig, zonder aanmelding, bijvoorbeeld met behulp van cookies of mobiele identificatiemiddelen. De aanbieders van sociale netwerken gebruiken de verzamelde gegevens om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen, die zij met name kunnen gebruiken om gepersonaliseerde reclame te maken.

Rechten van de betrokkenen

Als de persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt, is hij of zij een betrokkene in de zin van de GDPR. De betrokkenen hebben de volgende rechten:

Recht van toegang: De betrokkene heeft het recht om bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht kosteloos informatie en een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht te verzoeken dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens onverwijld worden gecorrigeerd.

Recht op wissen: De betrokkene heeft het recht te verzoeken om onmiddellijke wissing van zijn of haar persoonsgegevens overeenkomstig de wet.

Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken.

Recht op bezwaar: De betrokkene heeft te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 2, van de Wet op de gegevensbescherming. 1 UAbs. 1 lit. (e) of f) DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Herroepingsrecht: De betrokkene heeft het recht zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken.

Klachtrecht: De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Status van de gegevensbeschermingsverklaring: 17 november 2020