Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak s vašimi osobními údaji nakládáme. Uplatňují se platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). S výjimkou poskytovatelů služeb a dodavatelů třetích stran, které uvádíme v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nepředáváme žádné údaje třetím stranám. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zodpovědný

Za zpracování dat odpovídá
DIGIaccess GmbH
Annagraben 83
53111 Bonn

Obecné informace

Poskytování údajů

Pro používání našich webových stránek zpravidla neexistuje žádný zákonný ani smluvní požadavek na poskytnutí osobních údajů. Pokud je poskytnutí údajů nezbytné pro uzavření smlouvy nebo pokud je uživatel povinen osobní údaje poskytnout, informujeme uživatele o této okolnosti a důsledcích neposkytnutí údajů v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Předávání údajů do třetích zemí

Můžeme využívat poskytovatele služeb a třetí strany, kteří se nacházejí v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. Předávání osobních údajů do těchto třetích zemí je založeno na rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (čl. 45 GDPR) nebo jsme poskytli vhodné záruky pro zajištění ochrany údajů (čl. 46 GDPR). Pokud existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti pro předávání údajů do třetí země, odkazujeme na něj v tomto prohlášení o ochraně údajů. Ve všech ostatních ohledech mohou uživatelé od nás získat kopii příslušných ochranných opatření, pokud již nejsou obsažena v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb nebo třetích stran.

Automatizované rozhodování

Pokud používáme automatizované rozhodování včetně profilování, budeme vás v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů informovat o této okolnosti, použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování. Kromě toho nedochází k automatizovanému rozhodování.

Zpracování pro jiné účely

Údaje jsou zásadně zpracovávány pouze pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud mají být výjimečně dále zpracovávány pro jiné účely, budeme vás o těchto dalších účelech informovat před takovým dalším zpracováním a poskytneme vám všechny další relevantní informace (čl. 13 odst. 3 DSGVO).

Zpracování údajů při vyvolání webové stránky

Při každém přístupu na naše webové stránky přenáší prohlížeč uživatele různá data. Po dobu návštěvy webových stránek jsou zpracovávány následující údaje, které jsou ukládány do souborů protokolu i po ukončení připojení:

 • Typ a verze použitého prohlížeče
 • Operační systém
 • Stránky a soubory, ke kterým se přistupuje
 • Objem přenesených dat
 • Datum a čas načtení
 • Poskytovatel uživatele
 • IP adresa
 • Adresa URL odkazujícího subjektu

Zpracování těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné doručit webové stránky uživateli a optimalizovat je pro jeho koncové zařízení. Ukládání do protokolových souborů slouží ke zvýšení bezpečnosti našich webových stránek (např. ochrana před útoky DDOS).

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je poskytovat webové stránky a zlepšovat jejich zabezpečení. Soubory protokolu se automaticky odstraní po 30 dnech.

Soubory cookie, sledovací pixely a mobilní identifikátory

Na našich webových stránkách používáme technologie pro rozpoznání použitého koncového zařízení. Může jít o soubory cookie, sledovací pixely a/nebo mobilní identifikátory.

Rozpoznání koncového zařízení lze v zásadě provádět pro různé účely. Může to být nezbytné pro zajištění funkcí našich webových stránek, například pro zajištění nákupního košíku. Kromě toho mohou být výše uvedené technologie použity ke sledování chování uživatelů na webu, například pro reklamní účely. V těchto zásadách ochrany osobních údajů podrobně popisujeme, které technologie používáme a k jakým účelům.

Pro lepší pochopení níže obecně vysvětlujeme, jak fungují soubory cookie, sledovací pixely a mobilní identifikátory:

 • Soubory cookie jsou malé textové soubory, které obsahují určité informace a jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele. Ve většině případů se jedná o identifikační číslo, které je přiděleno koncovému zařízení (cookie ID).
 • Sledovací pixel je průhledný grafický soubor, který je vložen na stránku a umožňuje analýzu souborů protokolu.
 • Mobilní identifikátor je jedinečné číslo (mobilní ID), které je uloženo v mobilním zařízení a může být přečteno webovou stránkou.

Soubory cookie mohou být nezbytné pro správné fungování našich webových stránek. Právním základem pro používání těchto souborů cookie je čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je poskytovat funkce našich webových stránek.

Používáme soubory cookie, které nejsou nezbytné pro provoz našich webových stránek, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější nebo abychom mohli sledovat používání našich webových stránek. Právní základ zde závisí na tom, zda je třeba získat souhlas uživatele, nebo se můžeme odvolat na oprávněný zájem. Uživatel může udělený souhlas kdykoli odvolat, mimo jiné změnou nastavení ve svém prohlížeči.

Uživatel může zabránit zpracování údajů pomocí souborů cookie a vznést proti němu námitku příslušným nastavením ve svém prohlížeči. V případě námitky nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme samostatné informace o dalších možnostech vznesení námitky proti zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie. V případě potřeby uvádíme odkazy, pomocí kterých lze námitku podat. Ty jsou označeny jako „Opt-Out“.

Kontakt

V případě, že dojde ke kontaktu, zpracováváme údaje uživatele, datum a čas za účelem zpracování dotazu, včetně případných dotazů.

Pro správu vztahů se zákazníky používáme systém CRM Zoho CRM. Poskytovatel: Zoho Corporation B.V., Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam, Nizozemsko.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Zoho CRM

Právním základem pro zpracování údajů je čl.6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je reagovat na požadavky našich uživatelů. Dalším právním základem je čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. b) DSGVO, pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření.

Údaje budou vymazány, jakmile bude žádost včetně případných dotazů zodpovězena. V pravidelných intervalech, nejméně však jednou za dva roky, kontrolujeme, zda by údaje získané v souvislosti s kontakty neměly být vymazány.

Zpravodaj

Uživatelé mají možnost přihlásit se k odběru novinek na našich stránkách. Údaje zadané při registraci zpracováváme za účelem zaslání potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu uživatele. Po potvrzení zpracováváme údaje, abychom mohli zasílat informační bulletiny. Pro účely personalizace můžeme zpracovávat také jméno uživatele, pokud jej uživatel uvedl.

Při registraci se ukládá datum a čas a IP adresa uživatele, aby bylo možné prokázat vstup. Po zrušení registrace tyto údaje nadále zpracováváme pro účely ověření a na konci roku je po třech letech odstraníme.

Abychom mohli zlepšovat náš obsah, měříme úspěšnost našich newsletterů, například jak často je uživatelé otevírají a na které odkazy klikají. Za tímto účelem e-maily obsahují sledovací pixel. Nesledujeme aktivity jednotlivých uživatelů.

Právním základem pro zpracování je souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 1 UAbs. 1 písmeno a) DSGVO. V opačném případě se zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Oprávněnými zájmy z naší strany jsou zasílání newsletterů, personalizované oslovení uživatele a důkaz, že se uživatel k odběru newsletteru zaregistroval.

Registrace uživatelského účtu

Uživatelé se mohou zaregistrovat do naší nabídky na našich webových stránkách. V této souvislosti zpracováváme údaje zadané při registraci. E-mailovou adresu si necháme potvrdit zasláním odkazu (double opt-in), abychom zabránili zneužití registrační funkce. Dále za tímto účelem zpracováváme datum a čas a IP adresu uživatele. Pro účely ověření zpracováváme také datum, čas a IP adresu uživatele, když klikne na potvrzovací odkaz.

Údaje budou vymazány při smazání uživatelského účtu po třech letech na konci roku, pokud neexistuje delší zákonná povinnost údaje uchovávat.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO, pokud získáme souhlas uživatele. Pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je založeno na čl. 6 odst. 1. 1 UAbs. 1 lit. b) GDPR. Právním základem pro zbytek je čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je umožnit uživatelům přístup k naší nabídce vyžadující registraci, chránit se před zneužitím funkce registrace a být schopni prokázat řádnou registraci. Po vymazání uživatelského účtu spočívá náš oprávněný zájem také v obraně proti případným nárokům.

Žádosti o zaměstnání

Když se uživatelé ucházejí o zaměstnání, zpracováváme osobní údaje pro účely procesu podávání žádostí. Kromě údajů poskytnutých uživatelem zpracováváme další údaje, které vzniknou v průběhu procesu podávání žádosti (např. během pohovoru). Pokud údaje zařadíme do skupiny uchazečů, bude to pouze na základě předchozího souhlasu uživatele. V tomto případě budou údaje zpracovávány i po ukončení procesu podávání žádostí, aby bylo možné navázat kontakt v případě vhodných pracovních nabídek.

Údaje žadatele budou vymazány tři měsíce po ukončení procesu podávání žádostí. V případě zařazení do skupiny uchazečů budou údaje uchovávány maximálně po dobu dvou let, pokud nebude udělený souhlas předem odvolán.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písmeno b) DSGVO. V případě souhlasu uděleného pro zařazení do skupiny žadatelů je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 lit. a) GDPR. Po skončení řízení o žádosti se zpracování provádí na základě čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je obrana proti případným nárokům podle obecného zákona o rovném zacházení.

Zpracování objednávek a plateb

Při zadávání objednávky v našem internetovém obchodě zpracováváme údaje poskytnuté při zadávání objednávky, jako je jméno, bankovní údaje nebo platební údaje, abychom mohli objednávku vyřídit. Poskytovatelům platebních služeb předáváme platební údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování platby.

Právním základem pro zpracování údajů o objednávkách je čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písmeno b) DSGVO. Pokud uživatel ukládá údaje o své objednávce do uživatelského účtu, platí čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 lit. a) Právním základem je DSGVO. Zpracování je dále založeno na čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je zpracování splátek a vymáhání pohledávek.

Údaje o objednávce a platbě budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zpracování objednávky, včetně zrušení platby (např. z důvodu odvolání nebo odstoupení od smlouvy) a zpracování záručních případů, a nebudou existovat žádné zákonné povinnosti k jejich uchovávání. V případě, že uživatel uložil údaje o své objednávce do svého uživatelského účtu pro opakovanou objednávku, budou tyto údaje vymazány spolu s uživatelským účtem, pokud nejsou potřebné pro zpracování konkrétní objednávky.

Další služby třetích stran

Zoho SalesIQ

Při návštěvě našich webových stránek jsou shromažďovány anonymizované údaje o používání prostřednictvím služby ZOHO SalesIQ (https://zoho.eu/salesiq). SalesIQ používá takzvané „cookies“, které umožňují analýzu našich webových stránek. Tomuto „sledování“ můžete zabránit příslušným nastavením v prohlížeči.
Tyto údaje ukládáme výhradně pro statistické účely. IP adresy jsou v rámci právních předpisů zkráceny o poslední číslice, aby byla zaručena anonymita.

Zoho Page Sense

Při návštěvě našich webových stránek jsou shromažďovány anonymizované údaje o používání pomocí služby ZOHO PageSense (https://zoho.eu/pagesense). Page Sense zaznamenává návštěvy a kliknutí na našich webových stránkách pouze zcela anonymně. Neexistuje žádný odkaz na jednotlivé návštěvníky. PageSense nám umožňuje pouze kontrolovat obecné využívání našich webových stránek ve formě tepelné mapy a v důsledku toho vám zobrazovat důležitý obsah na správném místě na jednotlivých webových stránkách. Nejsou shromažďovány ani ukládány žádné údaje o používání ani osobní údaje.

Facebook Pixel

Pro účely online marketingu používáme Facebook Pixel. Poskytovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Facebook Pixel nám umožňuje zobrazovat zájmově orientovanou reklamu na základě používání našich webových stránek prostřednictvím Facebooku. Za tímto účelem je na koncovém zařízení uživatele nastaven soubor cookie, jehož prostřednictvím lze použití přiřadit k identifikačnímu číslu. Kromě toho se zpracovávají další údaje o uživateli, které jsou důležité pro reklamu, jako jsou informace o prohlížeči, zařízení, navštívených stránkách, čase návštěvy a odkazujících adresách URL. Od společnosti Facebook dostáváme pouze souhrnné výsledky, které nám umožňují zjistit, jak úspěšné jsou naše reklamní aktivity. Používáme Facebook Pixel bez pokročilého porovnávání.

Uživatelé mohou vznést námitku proti shromažďování a používání informací pro zájmově orientovanou reklamu společností Facebook na těchto stránkách: http: //www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu.

Pokud získáme souhlas uživatele, zpracování údajů se provádí na právním základě čl.6 odst. 1 UAbs. 1 písmeno a) DSGVO. V ostatních případech vychází z čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je, abychom mohli uživatelům zobrazovat reklamu, která je pro ně relevantní.

Při používání Facebook Pixelu jsme my a Facebook společnými správci ve smyslu článku 26 DSGVO. Se společností Facebook jsme proto uzavřeli dohodu, která určuje, kdo plní jaké povinnosti podle GDPR. V souladu s tím jsme zodpovědní za poskytování informací o společném zpracování osobních údajů v souladu s čl. 13 a 14 DSGVO. Mezi námi a společností Facebook je dohodnuto, že společnost Facebook je odpovědná za umožnění práv podle článků 15 až 20 GDPR, pokud jde o osobní údaje uložené společností Facebook po společném zpracování.

Dohodu o společné odpovědnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Informace o tom, jak Facebook zpracovává osobní údaje, informace podle čl. 13 DSGVO, včetně právního základu, o který se Facebook opírá, jakož i možnosti uživatele, jak uplatnit svá práva na Facebooku, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů pro Facebook Pixel bez porovnání

jsDelivr

Používáme síť pro doručování obsahu (CDN) jsDelivr. Poskytovatel: Prospect One.io, Krolewska 65a, Krakow, Malopolskie 30-081, Polsko.

Obsah se načítá ze serverů sítě CDN. Pro navázání spojení je technicky nutné předat IP adresu uživatele.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je zlepšit rychlost a dostupnost našich webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů jsDelivr

Zásuvné moduly pro sociální sítě Facebook

Obsah a tlačítka sociální sítě Facebook integrujeme do našich webových stránek prostřednictvím pluginu. Poskytovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pro načtení obsahu z Facebooku je technicky nutné předat společnosti IP adresu uživatele. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může být návštěva stránky přiřazena k účtu.

Pokud získáme souhlas uživatele, zpracování údajů se provádí na právním základě čl.6 odst. 1 UAbs. 1 písmeno a) DSGVO. V ostatních případech vychází z čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem pro integraci obsahu a tlačítek Facebooku je uživatelsky přívětivý design našich webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů zásuvných modulů pro sociální sítě Facebook

Leadinfo

Využíváme služby generování potenciálních zákazníků společnosti Leadinfo B.V., Rotterdam, Nizozemsko. Ta rozpoznává návštěvy firem na našich webových stránkách na základě IP adres a zobrazuje nám o tom veřejně dostupné informace, jako jsou názvy nebo adresy firem. Kromě toho společnost Leadinfo nastavuje dva soubory cookie první strany k analýze chování uživatelů na našich webových stránkách a zpracovává domény z formulářových záznamů (např. „leadinfo.com“), aby porovnala IP adresy se společnostmi a zlepšila služby. Další informace naleznete na adrese www.leadinfo.com. Na této stránce: www.leadinfo.com/en/opt-out máte možnost odhlášení. V případě odhlášení nebude společnost Leadinfo vaše údaje nadále shromažďovat.“

YouTube

Vkládáme videa z YouTube. Poskytovatel: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Používáme rozšířený režim ochrany dat, takže YouTube nesleduje chování uživatele, pokud se uživatel nedívá na video. Pro poskytování videí je technicky nutné předat IP adresu uživatele službě YouTube.

Používání YouTube probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je zlepšit uživatelský komfort našich webových stránek a prezentovat obsah, který je pro naše uživatele zajímavý.

Proti personalizované reklamě od společnosti Google můžete kdykoli vznést námitku, a to uplatněním níže uvedené možnosti odhlášení.

Opt-Out

Zásady ochrany osobních údajů ve službě YouTube

Správce značek Google

Ke správě značek našich webových stránek používáme Google Tag Manager. Poskytovatel: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Správce značek je doména bez souborů cookie, která spouští značky od různých poskytovatelů, kteří následně shromažďují data. Správce značek Google nemá k těmto údajům přístup. Pro spuštění značek je technicky nutné předat společnosti Google IP adresu uživatele.

Používání Google Tag Manageru probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je usnadnit správu služeb třetích stran, které využíváme.

Zásady ochrany osobních údajů Správce značek Google

Mapy Google

Abychom mohli zobrazovat zeměpisné mapy, používáme Mapy Google. Poskytovatel: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Z technického hlediska je nutné předat IP adresu uživatele společnosti Google. Kromě toho společnost nastavuje různé soubory cookie k identifikaci uživatele a přehrávání personalizované reklamy.

Pokud získáme souhlas uživatele, zpracování údajů se provádí na právním základě čl.6 odst. 1 UAbs. 1 písmeno a) DSGVO. V ostatních případech vychází z čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v uživatelsky přívětivém designu našich webových stránek.

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o sdílené odpovědnosti.

Opt-Out

Zásady ochrany osobních údajů Map Google

Písma Google

Na našich webových stránkách používáme písma Google. Poskytovatel: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Písma se načítají ze serveru Google. Pro navázání spojení se serverem je technicky nutné předat IP adresu uživatele.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je zkrácení doby načítání a jednotná prezentace na různých koncových zařízeních.

Zásady ochrany osobních údajů u písem Google

Google Analytics

K analýze používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Poskytovatel: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Aby bylo možné sledovat aktivity uživatele na webových stránkách, je na koncovém zařízení nastaven soubor cookie. Používáme službu Google Analytics s rozšířením anonymizace IP. IP adresa uživatele je před odesláním na servery v USA automaticky zkrácena. Mimo jiné se vyhodnocuje přibližná zeměpisná poloha, koncové zařízení, rozlišení obrazovky, prohlížeč a navštívené stránky včetně délky pobytu.

Pokud získáme souhlas uživatele, zpracování údajů se provádí na právním základě čl.6 odst. 1 UAbs. 1 písmeno a) DSGVO. V ostatních případech vychází z čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je optimalizace našich webových stránek, zlepšování našich nabídek a online marketing.

Údaje shromážděné službou Google Analytics se po 14 měsících automaticky vymažou.

Opt-Out

Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics

Profily v sociálních sítích

Jsme přítomni na jedné nebo více sociálních sítích. Konkrétně se jedná o: LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter nebo Instagram. Když nás kontaktujete, zpracováváme osobní údaje, jak je popsáno výše v části Kontakt.

Poskytovatelé sociálních sítí zpracovávají údaje v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde:

Pokud je uživatel přihlášen svým účtem, mohou mu být přiřazeny aktivity na našem profilu v příslušné sociální síti. To lze provést napříč zařízeními a v případě potřeby i bez přihlášení, například pomocí souborů cookie nebo mobilních identifikátorů. Poskytovatelé sociálních sítí používají shromážděné údaje k vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů, které mohou využít zejména k personalizované reklamě.

Práva subjektů údajů

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje uživatele, jedná se o subjekt údajů ve smyslu GDPR. Subjekty údajů mají následující práva:

Právo na přístup: Subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má subjekt údajů právo získat bezplatně informace a kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu: Subjekt údajů má právo požadovat, aby byly nepřesné nebo neúplné osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz: Subjekt údajů má právo požadovat okamžitý výmaz osobních údajů, které se ho týkají, v souladu se zákonem.

Právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, v souladu se zákonem.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. 1 UAbs. 1 lit. (e) nebo f) DSGVO; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem.

Právo na odvolání souhlasu: Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Právo na stížnost: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Stav prohlášení o ochraně údajů: 17. listopadu 2020