You are currently viewing Słownik ułatwień dostępu

Słownik ułatwień dostępu

Po tym, jak budowa bez barier już dawno pojawiła się w środku społeczeństwa, dostępność (gminnych) stron internetowych jest również problemem od najpóźniej 23 września 2020 r. i dyrektywy UE 2016/2102. Aby ułatwić Ci śledzenie, nasz glosariusz ułatwień dostępu zawiera wyjaśnienie ważnych terminów i standardów.

Dostępność

Dostępność odnosi się do dostępności mediów cyfrowych.

Drzewo ułatwień dostępu

Drzewo dostępności opisuje hierarchiczną reprezentację interfejsu użytkownika dla wszystkich komponentów, które muszą być dostępne dla narzędzi ułatwień dostępu. Te komponenty pochodzą z DOM.

Teksty ALT/teksty alternatywne

Teksty ALT opisują zawartość obrazu i są na przykład odczytywane na głos przez czytniki ekranu lub wyświetlane, gdy przeglądarka nie może załadować obrazu. Ponieważ wyszukiwarki czytają teksty ALT, mają one znaczenie nie tylko dla dostępności strony internetowej, ale także dla SEO.

API/interfejs programowania aplikacji

API opisuje interfejs między systemem oprogramowania a innymi programami w celu połączenia się z systemem. Połączenie jest nawiązywane na poziomie kodu źródłowego.

ARIA/dostępne bogate aplikacje internetowe

Atrybuty ARIA, znane również jako WAI-ARIA w ramach inicjatywy ulepszania witryn i aplikacji internetowych, umożliwiają osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do Internetu. Są one szczególnie ważne na przykład dla czytników ekranu.

Technologie wspomagające

Różne technologie wspierające osoby niepełnosprawne są podsumowane pod pojęciem technologii wspomagających (czasem wspomagających). W obszarze dostępności stron internetowych obejmuje to np. czytniki ekranu i alternatywne klawiatury.

Audiodeskrypcja

Opisy dźwiękowe to akustyczne opisy obrazów, które są ręcznie dodawane do filmów.

Dostępność

Ponieważ stuprocentowy dostęp do stron internetowych nie jest technicznie wykonalny ze względu na dużą liczbę niepełnosprawności, z których niektóre wchodzą w interakcje, niska dostępność jest bardziej odpowiednim terminem. Kierujemy się sformułowaniami prawnymi i dlatego korzystamy z dostępności.

Dostępność

Ułatwienia dostępu umożliwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie z Twojej witryny. Na przykład osoby niewidome napotykają bariery, jeśli nie zachowały żadnych atrybutów ARIA, a osoby z wadami wzroku nie mogą postrzegać treści bez zmiany kontrastu, ustawienia opcji rozmiaru czcionki i/lub czcionki.

BIENE

W latach 2003-2010 Aktion Mensch i Digital Chances Foundation przyznały nagrodę za Internet bez barier, który otwiera nowe spojrzenie (w skrócie BIENE). Konkurs mógłby zostać zrewidowany i wznowiony. Z przyjemnością będziemy Cię informować o nowościach.

Rozporządzenie w sprawie technologii informacyjnej BITV/bez barier

BITV w obecnej wersji 2.0 jest jedną z możliwych wytycznych dla zapewnienia stron internetowych bez barier. Ponieważ nie jest tak technicznie zaprojektowany jak WCAG 2.1, przestrzegamy wymagań WCAG.

Test BITV

Test BITV to sposób na sprawdzenie Twojej witryny pod kątem dostępności. Test składa się z 60 etapów testowych – prosimy o kontakt w celu oceny. Aby uzyskać szybki przegląd, możesz w dowolnym momencie samodzielnie przeprowadzić nasz szybki test, który opiera się na teście BITV.

Linia brajlowska/wyświetlacz brajlowski

Komputerowy monitor brajlowski, zwany również monitorem brajlowskim lub po prostu linią, tłumaczy wybrane obszary witryny na brajl komputerowy. Wraz ze swoim czytnikiem ekranu osoby niewidome mogą bez przeszkód korzystać z komputerów i laptopów.

Starszy model czytnika ekranu z linijką brajlowską. Prawa autorskie posiada Sigmund z Unsplash.com.
Starszy model czytnika ekranu z linijką brajlowską. © Zygmunt na Unsplash

CSS/kaskadowe arkusze stylów

Dzięki CSS możesz zdefiniować prezentację (np. typografię, układ lub kolory) swojej witryny. Jest to standard życia, który jest stale rozwijany przez W3C i, obok HTML, jest ważny dla tworzenia stron internetowych bez barier.

DGS/niemiecki język migowy

DGS jest niezależnym językiem, którego gramatyka różni się od języka niemieckiego. Za pomocą gestów, na które składają się mimika i gesty, ludzie mogą komunikować się ze sobą niewerbalnie. Ważne treści muszą być udostępnione w wideo DGS, aby zapewnić dostęp do Twojej witryny bez barier. Jeśli nie masz odpowiedniego tłumacza, chętnie skontaktujemy Cię z profesjonalistą .

DOM/Model obiektowy dokumentu

DOM jest uniwersalnym interfejsem i jest centralnym elementem programowania JavaScript od czasu opublikowania go przez W3C w 1998 roku. DOM jest niezależny od platformy, neutralny językowo i reprezentuje strukturę twojego dokumentu internetowego w tak zwanym drzewie DOM.

Drzewo DOM

Drzewo DOM jest wizualną reprezentacją DOM. W tej strukturze drzewa każdy kontrolowany obiekt tworzy swój własny węzeł.

DSGS/szwajcarski niemiecki język migowy

DSGS jest jednym z dialektów migowych w Szwajcarii, które czasami znacznie różnią się od siebie, ale coraz częściej się łączą.

Dynamika

Ze względu na dynamikę Twojej witryny może się ona zmieniać bez konieczności ponownego ładowania. Jest to ważne dla dostępności i użyteczności, na przykład dlatego, że użytkownicy formularza kontaktowego otrzymują komunikaty o błędach, jeśli nie wypełnili go poprawnie, lub więcej informacji jest wyświetlanych po najechaniu myszą.

Ustawa EAA/Europejczycy z niepełnosprawnościami

Rozporządzenie to zostało przyjęte przez UE w kwietniu 2019 r. i określa dostępność produktów i usług cyfrowych.

Prosty język

Język prosty to forma wypowiedzi, która różni się od języka złożonego (także trudnego) i łatwego. Ponieważ często jest mylony z prostym językiem, wkrótce stworzymy dla Ciebie porównanie obu form wypowiedzi.

Oświadczenie o dostępności

Dyrektywa UE 2016/2102 nakazuje m.in. opublikować na swojej stronie deklarację dostępności, którą należy sprawdzać przynajmniej raz w roku. W tym dokumencie pokazujesz, w jakim stopniu Twoja oferta jest pozbawiona barier i jakie bariery są nadal obecne na Twojej stronie – a najlepiej, aby zostały one usunięte tak szybko, jak to możliwe. Pozwól nam sprawdzić Twoją witrynę , aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymagania.

ETSI/Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

ETSI jest między innymi wydawcą normy EN 301549 i tym samym jednym z dostawców norm dotyczących projektowania stron internetowych bez barier.

Norma UE EN 301 549

Ten europejski standard został stworzony przez ETSI i określa oficjalne standardy dostępności w Internecie.

Dyrektywa UE 2016/2102

Ta europejska dyrektywa zobowiązuje wszystkich publicznych dostawców (od rządu federalnego po najmniejsze gminy) do udostępnienia swoich stron internetowych i stworzenia deklaracji dostępności, która musi być regularnie aktualizowana. Organami obowiązanymi są m.in. administracja, szpitale publiczne i uniwersytety. Ostateczny termin dla wszystkich stron internetowych upłynął 23 września 2020 r.

Język znaczników HTML/hipertekstu

HTML to jeden z języków znaczników w Internecie. W przeciwieństwie do CSS i JavaScript, w warstwie znaczników używany jest HTML. Używasz go do opisywania i definiowania zawartości swojej strony internetowej, a także podstawowego układu.

JavaScript

Określasz zachowanie swojej strony internetowej za pomocą JavaScript i dzięki temu możesz m.in. zaprogramować małe procedury pomocnicze dla użytkowników. Są one ważne, jeśli na przykład oferowany jest formularz kontaktowy, ponieważ cała strona internetowa nie musi być przeładowywana w przypadku nieprawidłowego wpisu.

JAWS/Dostęp do zadań za pomocą mowy

JAWS jest dobrze znanym czytnikiem ekranu, którego niewidomi użytkownicy mogą używać do korzystania z Internetu bez barier – właściwa integracja atrybutów ARIA jest kluczowa, aby to zadziałało. W zależności od twoich preferencji, JAWS wyświetli tekst jako monitor brajlowski lub za pomocą głosu.

Złożony język

Osoby niepełnosprawne umysłowo mogą napotkać bariery językowe, na przykład jeśli użyta forma wypowiedzi jest zbyt trudna. Z tego powodu powinieneś przynajmniej udostępnić podstawowe treści swojej witryny w prostym języku.

Wymagania dotyczące zgodności

WCAG jest podzielony na różne weryfikowalne kryteria sukcesu dotyczące dostępności, które z kolei opisują Twoją witrynę w różnych stopniach – zwanych poziomami zgodności. Jeśli spełniasz warunek, oznacza to, że spełniasz wymagania WCAG w tym zakresie.

Poziom zgodności

Według WCAG możesz opisać zgodność swojej witryny na trzech różnych poziomach. A oznacza minimum, a AAA największą możliwą dostępność.

Łatwy język

Język łatwy jest pozbawioną barier formą wypowiedzi języka niemieckiego i różni się na przykład długością zdania i trudnością terminów od języka złożonego. Musisz udostępnić podstawowe treści swojej witryny w prostym języku, aby na przykład osoby niepełnosprawne umysłowo miały do niej dostęp bez barier.

Kolejność czytania

Dzięki kolejności czytania określasz, w jaki sposób użytkownik porusza się po Twojej witrynie, na przykład za pomocą klawisza tabulatora, ale czytniki ekranu również przestrzegają określonej kolejności czytania, a tym samym prowadzą użytkownika przez Twoją ofertę.

Najechanie myszką

Za pomocą najechania myszką odwiedzający Twoją witrynę mogą powiększyć treść i wyróżnić ją kolorem. Ta funkcja nie tylko pomaga lepiej zidentyfikować dany element, ale także pomaga skoncentrować się na pożądanej treści.

Zasada wielokanałowa

Aby móc oferować informacje na swojej stronie bez barier, ważne jest, aby były one prezentowane za pośrednictwem co najmniej dwóch różnych kanałów. Zasada wielokanałowości zapewnia na przykład, że Twoje obrazy są nie tylko wstawiane jako elementy obrazu, ale mają również opisowy tekst ALT, aby osoby niewidome mogły opisać obraz za pomocą czytnika ekranu. Gdy udostępniasz wideo, napisy pomagają je zrozumieć bez dźwięku. Aby jednak całkowicie przełamać barierę dla osób niesłyszących, niezbędny jest film z napisem. Nasz artykuł o prostym języku wyjaśnia, dlaczego.

Punkt średni

Mediopunkt to ważne narzędzie w prostym języku. Dzięki niemu możesz podzielić długie słowa, które w innym przypadku trudno byłoby zrozumieć, na sensowne sylaby/frazy, ułatwiając zrozumienie treści. Na przykład, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą łatwiej zrozumieć Donau·dampf·schiff·fahrt niż Donaudampf·schifffahrt. Wklejasz go za pomocą kombinacji klawiszy ALT (przytrzymaj) 0183. W naszym niepełnym przewodniku po łatwym języku, który zostanie wkrótce opublikowany, podsumowaliśmy dla Ciebie inne zasady łatwego języka.

Dostęp do pulpitu NVDA/niewizualnego

NVDA jest dobrze znanym czytnikiem ekranu, którego niewidomi użytkownicy mogą używać do korzystania z Internetu bez barier – prawidłowa integracja atrybutów ARIA jest kluczowa, aby to zadziałało. W zależności od preferencji, NVDA wyświetla tekst na monitorze brajlowskim lub za pomocą głosu.

ÖGS/austriacki język migowy

Podobnie jak DGS, ÖGS jest niezależnym językiem.

Zasady WCAG

WCAG 2.1 opiera się na czterech zasadach i trzynastu wytycznych, których możesz użyć, aby sprawdzić dostępność swojej witryny. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach postrzegalności, obsługi, zrozumiałości i solidności, nasz artykuł na temat czterech zasad wkrótce zapewni zrozumiały przegląd.

Trudny język

Trudny język to kolejne określenie złożonego języka i stanowi barierę na przykład dla osób z niepełnosprawnością poznawczą.

Czytnik ekranu

Czytnik ekranu to oprogramowanie, które umożliwia osobom niewidomym czytanie i poruszanie się po zawartości Twojej witryny, czytając im ją. Aby to działało bez barier, ważna jest prawidłowa integracja atrybutów ARIA. Jeśli podłączony jest również monitor brajlowski, wyjście może być nie tylko akustyczne, ale także dotykowe.

Struktura semantyczna

Struktura semantyczna Twojej strony internetowej ma decydujące znaczenie nie tylko dla różnych wyszukiwarek. Na przykład, jeśli poprawnie oznaczyłeś nagłówki od h1 do h6, użytkownicy z czytnikami ekranu mogą pomijać sekcje tekstu zamiast czytać wszystko na głos.

Wyjście głosowe

Narrator pomaga osobom z wadami wzroku zrozumieć, co znajduje się na Twojej stronie internetowej, gdy nie ma monitora brajlowskiego, skanują tekst lub są zajęci w inny sposób. Ponadto wiele smartfonów i komputerów PC oferuje opcję obsługi urządzenia za pomocą głosu – ta funkcja jest szczególnie dobrze znana Alexa, Cortana, Siri i Co.

Tag/tagowanie

Tagi służą do kategoryzacji, a czasem także do opisu (np. jako hashtag). Odgrywają ważną rolę w dostępności, ponieważ są jedynym sposobem na utworzenie pliku PDF bez barier. Bez tagów nie jest możliwa struktura semantyczna plików PDF i stron internetowych, co stwarza różne bariery.

TalkBack

TalkBack to wiodący czytnik ekranu dla Androida, preinstalowany na wielu smartfonach. Jeśli brakuje go na urządzeniu z Androidem, można go pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play.

Szablon

Za pomocą szablonów możesz tworzyć szablony dla swojej witryny internetowej, a tym samym na przykład zdefiniować układ kilku stron w jednym kroku.

Użyteczność

Użyteczność lub przyjazność dla użytkownika ma kluczowe znaczenie dla tego, czy odwiedzający mogą z powodzeniem korzystać z Twojej witryny. Jeśli nie zaoferujesz witryny bez barier, osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z Twojej witryny tylko w ograniczonym zakresie lub wcale. Więc tutaj liczy się wydajność. Czasami użyteczność jest również (błędnie) utożsamiana z doświadczeniem użytkownika.

Doświadczenie użytkownika

W przeciwieństwie do użyteczności, user experience opisuje bardziej holistyczne doświadczenie użytkownika, które oprócz wydajności uwzględnia również aspekty estetyczne lub emocjonalne.

Głos lektora

VoiceOver to wiodący czytnik ekranu dla iPhone’ów i iPadów, który jest preinstalowany na urządzeniach Apple.

WCAG/Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych

WCAG, opublikowany przez W3C, zawiera zestaw wytycznych i wymagań zgodności, których możesz użyć, aby sprawdzić dostępność swojej witryny. Z grubsza podsumowując, 12 wytycznych podzielono na cztery obszary: odczuwalne, operacyjne, zrozumiałe i solidne.

Inicjatywa dostępności WAI/sieci internetowej

WAI to inicjatywa w ramach W3C, której zadaniem jest zajmowanie się dostępnością Internetu. Między innymi WAI opracowała WAI-ARIA i różne wersje WCAG.

WAI-ARIA

Zobacz atrybuty ARIA.

Konsorcjum W3C/Word Wide Web

W3C zostało założone w 1994 roku przez Tima Berners-Lee, wynalazcę World Wide Web i od tego czasu rozwija standaryzowane technologie. Te zmiany obejmują między innymi HTML, CSS i WCAG.

Dostępność

Zobacz dostępność.

Dodaj komentarz